מעות אגרון הכלכלה המינהל והעסקים (ה"לקסיקון" או "האתר") מקבץ בתוכו מונחים בתחומים אלה ובתחומים משיקים להם שאסף וערך איתן אבניאון. האתר מנוהל ומופעל על-ידי משכל הוצאה לאור בע"מ מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ("ידיעות ספרים") ואיתאב בית הוצאה לאור בע"מ ("איתאב") (המפעילים). תנאים אלה חלים על השימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. השימוש באתר והצפייה בו מעידים על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, או כל שילוב של תכנים אלו וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, תרשים, סימן מסחר או שירות, תו, סמל וצלמית (icon).

השימוש בלקסיקון
  • הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

  • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

  • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך הלקסיקון. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהלקסיקון.

  • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

  • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנה את עיצובם באתר או מחסירה מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

  • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים שהם פורנוגרפיים, מעודדים לגזענות או להפליה פסולה, מנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

  • אין לקשר לתכנים באתר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. בכלל זה, חל איסור לקשר לתכנים בלקסיקון, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים. כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה בשורת הכתובת (Adress bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
    המפעילים רשאים להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתם הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה.

אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של המפעילים לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

התכנים בלקסיקון
בלקסיקון תמצא מונחים ותכנים בנושאי כלכלה מינהל ועסקים ותחומים משיקים, לרבות הגדרות של מונחים המתפרסמים לעיתים קרובות בעיתונות ובספרות הכלכלית. על אף שנעשה כל מאמץ לדייק בהגדרות, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם נפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה או להסתמך עליהם, עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות כלכלית ו/או עסקית מכל סוג. לכן, כל החלטה בדבר השימוש במידע שתמצא בלקסיקון תעשה על אחריותך בלבד.

מדיניות פרטיות
המפעילים מכבדים את פרטיותך. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע כללי עליך, העמודים שבהם צפית, משך ומועד שעות הצפייה, סוג הדפדפן באמצעותו צפית באתר, כתובת ה-IP שלך, סוג מערכת ההפעלה בה את משתמשת, רזולוציית המסך ועוד. מידע זה הינו בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית והוא יישמר במאגרי המפעילים. במידע ייעשה שימוש כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ולצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

תכנים מסחריים
האתר יכול לכלול תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

המפעילים לא ישאו בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. המפעילים אינם כתובת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים בלקסיקון אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. המפעילים אינם צד לכל עיסקה כזו, והיא לא ישאו באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותו.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בלקסיקון ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים מסחריים של צדדים שלישיים) הינן של המפעילים ו/או של איתן אבניאון בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהמפעילים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים שתמסור לפרסום מסחרי באתר נשארות בבעלותך. המפעילים אינם טוענים לבעלות בתכנים אלה. עליך להקפיד שלא למסור לאתר תכנים כלשהם שאינך בעל הזכויות החוקית בהם. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין להשתמש בהם בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

עם זאת, כאשר אתה מוסר תכנים מקצועיים ואחרים המיועדים לפרסום באתר, אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל הזכויות בהם וכי אתה רשאי להתיר את פרסומם באתר. בעצם מסירת המידע לפרסום אתה מקנה לאתר ולמנהליו רישיון-חינם כלל עולמי, בלתי-חוזר ובלתי מוגבל בזמן להעתיק, לבצע בפומבי, להציג בפומבי, לערוך, לשעתק, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור, לשדר, ליצור יצירות נגזרות, ליתן רישיונות-משנה ולהשתמש בכל תוכן שאני מוסר בזאת, בכל צורה ודרך.

אחריות המפעילים
המפעילים עושים כל מאמץ כדי שהאתר יכלול את מלוא התכנים הכלכליים והעיסקיים הרלוונטיים והעדכניים. יחד עם זאת, המפעילים אינם יכולים להתחייב כי האתר יכיל את כל ההגדרות והמונחים הכלכליים והעיסקיים הקיימים בעת השימוש באתר. לשימוש במונחים כלכליים בחיי היום יום עשויה להיות משמעות משפטית. אין לייחס למונחים ולהגדרות בלקסיקון כל משמעות משפטית ואין להסתמך עליהם כבעלי משמעות כזו. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילים בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכיך.

השימוש בלקסיקון ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו בלקסיקון זה הינה באחריותך המלאה בלבד.

יעוץ כלכלי, מינהלי ועסקי מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים בלקסיקון אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה. בפרט נכונים הדברים ביחס למידע הנוגע לבחירת אפיקי השקעה כלשהם, התנהלות עסקית וכדומה. זכור: לעתים מידע זה משקף גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. לכן יש להתייחס אליו בזהירות המתבקשת. אם החלטת להסתמך על מידע שפורסם בלקסיקון, או לפעול על פיו, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.

המפעילים אינם מתחייבים ששירותי הלקסיקון לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המפעילים או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל המפעילים או אצל מי מספקיהם.

המפעילים לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים בלקסיקון ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שביצעת - בין אם באופן שהותר בתנאי שימוש אלה ובין אם בדרך אחרת כלשהי - ומתחייב לשפות את המפעילים בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

בסעיף זה וכן בסעיף השיפוי שאחריו, "ידיעות ספרים", "איתאב" - לרבות איתן אבניאון, בעלי המניות במפעילים, עובדיהם, מנהליהם, יועציהם, מועסקיהם וכל מי מטעמם.

שיפוי
הנך מתחייב לשפות את המפעילים, עובדיהם, מנהליהם או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

שינויים באתר והפסקת השירות
המפעילים יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, יהיו רשאים לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתם, ויהיו רשאים לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילים בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאים המפעילים להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם ו/או את פעולת האתר בכלל, בלא צורך במתן הועדה מראש.

דין וסמכות שיפוט
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע משימוש באתר או מהסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל