דף הבית משאבי אנוש
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
מאבקים פנימיים internal fights - מאגר pool - מאמץ effort - מאפייני אישיות personality traits - מאפייני עיסוק, מודל - מאפיינים אינדיבידואלים (פרטיים) individual characteristics - מבחן test - מבחן אינטליגנציה intelligence test - מבחן אינטליגנציה intelligence testing - מבחן אישי personal test - מבחן אישיות personality test - מבחן אישיות personality test - מבחן ביצוע performance test - מבחן גרפולוגי graphological examination - מבחן הולצמן Holzman test - מבחן הישגים achievement test - מבחן השלכתי projection test - מבחן השתלבות integration test - מבחן יכולת מכנית mechanical ability test - מבחן כושר aptitude test - מבחן כושר (2) ability test - מבחן כושר מכני mechanical aptitude test - מבחן כתמי דיו ink spot test - מבחן לא מוגבל בזמן unlimited time test - מבחן מהירות effectiveness test - מבחן מיומנות dexterity test - מבחן מילולי verbal test - מבחן מצב situation test - מבחן מקצועי occupational test - מבחן משכל intelligence test - מבחן נייר ועיפרון written test - מבחן סוציומטרי sociometric test - מבחן עמדות ממונים supervisory judgment test - מבחן פסיכולוגי psychological test - מבחן פסיכומוטורי psychomotoric test - מבחן פסיכומטרי psychometric test - מבחן קבוצתי group test - מבחן רורשך Rorchach test - מבחן שיבוץ placement test - מבחן תמונות pictures test - מבנה מטלה task structure - מבנה משרה position structure - מבנה תעסוקה occupational structure - מגוון כישורים skill variety - מגוון מיומנות variety of skills - מדד מורכבות consisting index - מדד שיתוף פעולה cooperation index - מדדי אחריות responsibility index - מדידה בהחזר return measurement - מדידה דיפרנציאלית differential measurement - מדידה חברתית sociometry - מדידת שיטות זמן methods-time measurement (MTM) - מדיניות כוח אדם human resources policy - מדרג hierarchy - מדרג מניעים motivations hierarchy - מדרג עונשים penalty hierarchy - מדרגיות שעות staggering of hours - מדרגת שכר wage bracket - מדריך guide - מדריך (2) trainer - מדריך ארגוני organization manual - מדריך לעובד employee handbook - מדריך ניהולי administrative manual - מהימנות reliability - מהירות תפיסה perception speed - מובטל unemployed - מוגבל disabled - מודל model - מודל העשרת עיסוקים job enrichment model - מודל התנהגות behavior modeling - מודל התנהגות של לווין Lewin model of behavior - מודל מאפייני עיסוק job characteristics model - מודל ניבוי ארוך טווח longitudinal prediction model - מודל תוקף סינטטי synthetic validity model - מודעות awareness - מודעת הצעת עבודה 8). want ad - מוטיווציה motivation - מוכוונות לעובדים worker oriented - מונהג follower - מונהגות followership - מוסר עבודה work ethic - מוסריות morality - מועמד candidate - מועסק employed - מועצת מראיינים board of interviewers - מוקד טלפוני call center - מוקד עורפי back office - מורל morale - מורל קבוצתי group moral - מושגי, מבחן concept testing - מזיגה fusion process - מחזור עובדים turnover of personnel - מחזור עיסוק job cycle - מחלק distributor - מחלקת כוח אדם personnell department - מחסומי הזדהות identification barriers - מחפש עבודה לא־קרוא walk-in - מטלה duty - מטלות משנה Subduty - מטען ידע knowledge capacity - מטרה לא ניתנת להשגה unattainable goal - מטרות על superordinate goals - מיבחן test - מידע ביוגרפי biographical information - מידע מקצועי occupational information - מיומנות skill - מיומנות ביחסי אנוש human relations skill - מיומנות טכנית technical skill - מיומנות ידנית manual skill - מיון sorting -
מיון ואיבחון עובדים employees sorting - מימוש עצמי self fulfilment - מינוי appointment - מינוי תקופתי temporary appointment - מיסוד קריירה carreer institutionalization - מיפרט עיסוק job specification - מיצב status - מיצב סולמי scalar status - מיצב פורמלי formal status - מיצב תפקודי functional status - מישור plateau - מישור קריירה career plateau - מכור לעבודה workaholic - מכניזם mechanism - מכניזם הגנה defense mechanism - מכרז פומבי public concourse - מכרז פיקטיווי fictitious concourse - מכרז פנימי internal concourse - מכרז פתוח open bidding - מכתב המלצה credentials letter - מלאי התעניינות interest inventory - מלאי כישורים skills inventory - מלאי מיומנויות skills inventory - מלכודת עוני poverty trap - ממד אוטונומיה autonomy dimension - ממד גרעיני core dimension - ממד זהות תפקיד task identity dimension - ממד טווח זמן time span dimension - ממד כלליות generality dimension - ממד ליבה core dimension - ממד מגוון כישורים skill variety dimension - ממד משוב feedback dimension - ממד קרבה ליעדים ארגוניים proximity to organizational goals - ממונה ישיר immediate superior - ממרה insubordinate - מנבאים signals - מנבאים שוקיים market signals - מנגנון - מנגנון מניעה prevention mechanism - מנגנון עובדים personnel - מנהיגות תוצאת פעילות action-centered leadership (ACL) - מנהל manager - מנהל חשבונות bookkeeper - מנהל כוח אדם personnel manager - מנהל מנגנון personnel manager - מנייריזם mannerism - מניע motive - מניע ביוגני biogenic motivator - מניע הגיינה hygiene-motivator - מניע הישג achievement motive - מניע סוציוגני sociogenic motive - מניע תת־הכרתי unconscious motive - מניעים, מדרג - מניעת הטבות benefits prevention - מניפולציה manipulation - מנת משכל intelligence quotient - מסירה transference - מסלול מהיר fast tracking - מסלול קידום promotion path - מסלול קריירה career path - מספקים satisfiers - מעבדת הדרכה training laboratory - מעורבות involvement - מעמד חברתי status - מערכת הישגים achievement system - מערכת תפקידים role set - מפגש תכונות attributes confluence - מפח frustration - מצאי ניהולי management inventories - מצב פסיכולוגי קריטי critical psychological situation - מצבה employees list - מקור כוח power source - מקצוע profession - מקצוע חופשי liberal profession - מקצועי professional - מקצוען professional - מקצוענות professionalism - מראה mirror - מראה חד צדדית one way mirror - מרואיין respondent - מרחב תפקיד job scope - מרכז הערכה appraisal center - משאבי אנוש personnel - משאבי הדרכה training resources - משבץ establishment list - משוב feedback - משוב ביצוע performance feedback - משחק עסקים business game - משחק תפקידים role playing - משכורת straight salary - משכורת קבועה straight salary - משכל intelligence - משכל, מבחן - משלח יד occupation - משמעות משימה significance of task - משמעות תפקיד position significance - משפט מיפוי - משרה office - משרה (2) position - משרה פנויה vacancy - משרה קלה sinecure - משתנה משולב integrative variable - משתנה מתחלק distributive variable - משתני פסילה knock out variables - משתנים נשלטים controllable variables - מתיחות בעבודה job stress - מתכנן planner - מתמחה stagiaire - מתמחה (2) trainee -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022