דף הבית מחשבים ומערכות מידע
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
תקָנֵי וידיאו טקס - videotex standards שַנַאי וידיאוטֶקס - videotex adapter מפַענֵחַ וידיאוטֶקס - videotex decoder מָסוף עריכַת וידיאוטֶקס - videotex editting terminal מַצָע בּתוּלי - virgin medium בּפועַל - virtual וירטוּאָלי - virtual מדומה - virtual מַעַן וירטואָלי - virtual address מכונה וירטוּאָלית - virtual machine עָרוּץ וירטוּאָלי - virtual tiucric שם מתחם וירטואלי - virtual domain רשת בין-ארגונית פרטית - virtual private network מציאות מדומה - virtual reality שרת וירטואלי - virtual server זיכָּרון וירטוּאָלי - virtual storage וירוּס - virus ויזי־קַלק - visicalc יחידַת תצוּגה חזוּתית - visual display unit תצוגה חזוּתית - visual kisplay מענה קולי חזותי - visual voice mail וי-אם - vm רֶשֶת קול - voice network פֶּלֶט קולי - voice output זיהוּי קול - voice recognition תגוּבה קולית - voice response עָרוּץ קול - voice-grade channel הֶחסֵן נָדיף (נמוג) - volatile storage קובֶץ נָדיף - volatile file זיכָּרון נָדיף - volatile memory נדיפוּת - volatility וולט - volt כֶּרֶךְ - volume תָווית כֶּרֶך - volume label אַדריכָלוּת פוּן נוימַן - von neumann architecture וי-אַר-סי - vrc ויטֵקס - vtex וי-טוק - vtoc
שפופֶרֶת ריק - vacuum tube מַסָד נתוּנים יחסי - valational data base בּיקורֶת תקינוּת - validity check ערך - value מישתַנֶה - variable שָׂדֶה מִשתַנֶה - variable field אורֶך מיִשתַנֶה - variable length קידוּד תָווים שונֵי־אורֶך - variable length character encoding רשוּמה בּאורֶך מִשתַנֶה - variable length record שֵם מִשתַנֶה - variable name אורֶך מילה מיִשתַנה - variable word length מישתנה (2) - variant וֶקטור - vector צג וקטורי - vector display גרָפיקַת וֶקטורים - vector graphics תצוּגת מַצָב וֶקטור - vector mode display פֶּסֶק וֶקטורי - vectored interrupt פּועַל - verb אימות - verification אימות - verification] מאַמֶתֶת - verifier גירסה - version רישוּם אנָכי - vertical recording מיבדק יתֵירות אנָכי - vertical redundancy check (vrc) הַפרָדה אנָכית - vertical resolution גלילה אנָכית - vertical scroll חיפוש אנכי - vertical search אתרים אנכיים - vertical sites תדירוּת גבוהה מאוד - very high frequency (vhf) וי־אֵיטש־אֵף - vhf וידֵאו - video רשם קָלָטות וידאו - video cassette recorder (vcr) רַשָם סִרטֵי וידיאו - video tape recorder (vtr) מָסוף וידאו - video terminal תַקליט וידֵאו - videodisk וידֵאוטֵקס - videotex

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022