דף הבית מחשבים ומערכות מידע
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
נאי"ר LIFO (Last In First Out) - נגד resistor - נגיף מחשב computer virus - נגישות accessibility - נדיפות volatility - נוהל procedure - נוהל אסינכרוני asynchronous procedure - נוהל במהלך זרימה in-stream procedure - נוהל חוזר חלילה recursive procedure - נוהל כניסה חוזרת reentrant procedure - נוהל רקורסיבי recursive procedure - נוהל תקשורת בקרת קו communications line control procedure - נוטר monitor - נוטר אוטומטי auto monitor - נוטר אי"כ - נוטר אר-ג'י-בי RGB monitor - נוטר חומרה hardware monitor - נוטר תוכנה software monitor - נוטר תקשוב teleprocessing monitor - נוטריקון acronym - נומרי digital - נושמה liveware - נזי"ז garbage-in - נטאי הסדר ordering bias - נטיקה netiquette - נטישה abort - ניבל nibble - ניגוד contention - ניגוד (2) contrast - ניהול ידע knowledge management - ניהול ידע תוכן content knowledge management [ckm - ניהול מטלות task management - ניהול מידע information management - ניהול משאבים resource management - ניהול משימות task management - ניהול מתקנים facilities management - ניהול נתונים data administration - ניהול נתונים מרחבי spatial data management - ניהול עבודה job management - ניהול קבצים file management - ניהול קשרי לקוחות customer relationship management [crm - ניהול תוכן content management - ניוד migration - ניוד (2) relocation - ניוד דינמי dynamic relocation - ניוד סטטי static relocation - ניווט navigation - ניווט היררכי breadcrumb - ניחות attenuation - ניחות (2) attenuate - ניטור בשיתוף זמנים time sharing monitor - ניטור ובקרה monitor and control - ניידות portability - נייר רציף continuous forms paper - נים thread - נימען־בתים byte-addressable - נימען־מילים word addressable - ניסוי test - ניסוי מערכת system test - ניסויי pilot - ניסיוני pilot - ניפוי debugging - ניפוי יבש dry running - ניפוי מקוון on-line debugging - ניפוי מרחוק remote debugging - ניפוי סמלי symbolic debugging - ניפעל Operand - ניפרד punch - ניקוב keypunch - ניקוב כרטיסים card punching - ניקוב ספרתי numeric punching - ניקוד מבדק checkpointing - ניקוי clearing - נירמול normalize - ניתוב dispatching - ניתוב (2) routing - ניתוב מחדש rerouting - ניתוב מסרים message routing - ניתוח analysis - ניתוח דקדוקי parsing - ניתוח זרימה flow anal sis - ניתוח מילוני lexical analysis - ניתוח מילות מפתח keyword analysis -
ניתוח מערכות systems analysis - ניתוח מתמטי mathematical analysis - ניתוח שלאחר מוות post-mortem - ניתוח תחבירי - ניתוח תנועה traffic analysis - ניתוק disconnect - ניתן לחישת מכונה machine sensible - ניתן למיעון addressable - ניתן לתכנות programmable - נכונות accuracy - נל"ן point-to-point line - נמוך 6. low order - ננו 910. nano - ננו־שנייה nanosecond (ns) - נסוג recursive - נסיגה recursion - נעול locked down - נעילה latch - נעילת קבצים file locking - נפ"יץ - נפח שיא peak volume - נפילה crash - נפילה (2) drop-dead halt - נפילת גב fallback - נפילת ראש head crash - נפרד discrete - נקב בקרה control punch - נקב הזנה feed hole - נקודה dot - נקודה בינרית binary point - נקודה כשירה available point - נקודה מרחפת floating point - נקודה עשרונית decimal point - נקודה עשרונית מדומה assumed decimal point - נקודה עשרונית ממשית actual decimal point - נקודה צפה floating point - נקודה קבועה fixed point - נקודה קבועה אריתמטית - נקודות לאינץ' dots per inch - נקודת אחסון storage location - נקודת בסיס radix point - נקודת הטלה dump point - נקודת חזרה reentry point - נקודת חיבור port - נקודת טעינה load point - נקודת יציאה exit point - נקודת מבדק checkpoint - נקודת מבדק מאולצת forced checkpoint - נקודת מסך Picture Element (pixel) - נקודת ריצה חוזרת rerun point - נקודת שתחול rescue point - נרי"א First In First Out) FIFO - נשא רציף end-around carry - נשיאה מעגלית continuous carrier - נשיאה מעגלית end around carry - נתב dispatcher - נתון datum - נתון אב master datum - נתון בדיד discrete datum - נתון רציף continuous datum - נתוני השוואה comparison data - נתוני משתמש data user - נתוני ניסוי test data - נתוני על meta data - נתוני תנועה transaction data - נתונים data - נתונים אנלוגיים analog data - נתונים גולמיים raw data - נתונים חיצוניים external data - נתונים לא־מספריים nonnumeric data - נתונים מיידיים immediate data - נתונים מספריים numerical data - נתונים משודרים transmitted data - נתונים נקלטים received data - נתונים ספרתיים digital data - נתונים פיננסיים financial data - נתונים, הגנת - נתח gulp - נתח analyser - נתיב route - נתיב (2) path - נתיב ביקורת audit trail - נתיב גישה access path -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022