היצע וביקוש כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: supply and demand

כוחות השוק העיקריים המשפיעים על פעילות השוק ועל מבנה המשק, הווה אומר על מחיר השוק, על חלוקת המקורות הכלכליים בין ענפי המשק השונים ועל הוויסות הכולל של הפעילות במשק. ההיצע והביקוש מבטאים את התנהגות המוכרים והקונים, כאשר הראשון מבטא את רצונות המוכרים והשני את רצונות הקונים. התנהגותם של אלה מותנית במניעים ובאילוצים של היחידות הכלכליות השונות הפועלות בשוק (כגון: מדיניות ממשלתית). פונקציות ההיצע והביקוש מבטאות את התלות בין הכמויות המוצאות והמבוקשות למוצר מסוים לבין משתנים כלכליים אחרים. כשהכמות המוצעת גדולה מהכמות המבוקשת, נוצרים בשוק לחצים להורדת המחיר; מאידך גיסא, כשהכמות המבוקשת גדולה מהכמות המוצעת, נוצרים בשוק לחצים להעלאת מחירים. המחיר שבו הכמויות המוצעות והמבוקשות שוות נקרא 'מחיר שיווי משקל' (equilibrium price). חשיבות צד ההיצע גדולה יותר בטווח הארוך מאשר בטווח הקצר שבו ההיצע הוא גודל קבוע, שכן בטווח הארוך לא ייצרו מוצרים אם המחירים שאלה ישיגו לא יכסו את הוצאות ייצורם. את הקשר בין ביקוש להיצע ניסה להוכיח, בשלהי המאה ה-19, אלפרד מרשל שהאנגלוגיה שלו, הקובעת ששני כוחות אלה דומים לשני להבי המספריים הפועלים בעת ובעונה אחת לחיתוך הנייר, מדגימה את היחסים בין אלה, זאת בניגוד לתיאוריות אחרות שרווחו באותה תקופה, כגון תורת הערך של עבודה וכדומה.