היווי הון כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: capital formation

1. מבחינת המשק, סך כל הנכסים הקבועים במשק כתוצאה מחסכונות; לשון אחר: סך כל ההשקעות הפרטיות בנכסי הון. החישוב מתקבל מצירוף סך כל ההשקעות בנכסי הון ברוטו בניכוי פחת וניכויים רלוונטיים אחרים (כגון התדרדרות פיזית של מלאים קיימים). להיקף האמצעים שהמדינה מקדישה ליצירת מלאי ההון (מבנים, מכונות, ציוד, חומרי גלם וכו') נודעת חשיבות גדולה בהתפתחותה הכלכלית, שכן היווי הון הוא הבסיס לייצור בעתיד. הצבר ההון המצוי משפיע השפעה מכרעת על מִכלול המוצרים המופק, על היקף ייצורם ועל אופי תהליכי הייצור במשק. קנה-מידה חשוב להערכת התפתחות זו הוא 'שיעור ההיווי' (formation rate) - האחוז שמהוות ההשקעות מכלל ההכנסה הלאומית. שיעור היווי הון הוא אינדיקטור ארוך טווח למצבה העתידי של הכלכלה. ההנחה היא שככל ששיעור ההיווי גבוה יותר, המשק יהיה חסין יותר. תהליך של היווי הון מחייב הקטנת הצריכה השוטפת, וזו תלויה בכדאיות החיסכון המושפעת משיעור הריבית. כל עוד שער הריבית גבוה מהשער שבו אין חיסכון, מופנה חלק מהמקורות לחיסכון ומאפשר היווי הון. תהליך זה יימשך עד שמלאי ההון יגיע לגודלו המרבי ואילו שער הריבית יגיע לרמתו המזערית - לרמה שבה נפסק החיסכון. תנודות בשיעור היווי ההון הן אחד הגורמים לתנודות במחזור העסקים. היווי הון מכונה גם 'הצבר הון' (capital accumulation) או 'מלאי הון'. מנקודת ראות המשק כולו, מלאי ההון, משמש אמת-מידה להחלטות בתחום הייצור ומשמש להחלטה בדבר הקצאת מלאי ההון לשימושיו השונים.
2. מבחינת הפירמה, תהליך הגדלת הון הפירמה ממקורות פנים על ידי אי-חלוקת רווחים והשקעתם מחדש.


עקומת תמורה I מצביעה על יכולת הייצור של מוצרים א' ו-ב' בתקופת זמן נתונה. לאור היווי הון במשק זזה העקומה כלפי חוץ ל-II. המשק יכול אז לייצר יותר הן ממוצר א' והן ממוצר ב', לעומת מה שיכול היה לייצר קודם.