הון חוזר כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: working capital

ההון הנזיל של פירמה, האמור לספק את דרישות הפירמה לכיסוי ההוצאות השוטפות של העסק. זהו חלק ההון שמושקע בנכסים שנרכשו מתוך כוונה למכור אותם מחדש תוך תקופה קצרה ברווח, כגון חומרי גלם, חומרי עזר וכו' או המשמשים לתשלומי שכר. כלומר: הם חוזרים לפירמה במהלך מחזור ייצור אחד. המקורות הפנימיים של הון חוזר כוללים יתרת רווח שלא יועדה, חיסכון המושג באמצעות יעילות הפעלה והקצאה של תזרים המזומנים, ממקורות כמו פחת, מִסים דחויים וכיוצ"ב. מקורות חיצוניים כוללים הלוואות מבנקים והלוואות אחרות לזמן קצר, אשראי מסחרי וכן הלוואות לזמן ארוך והון עצמי שלא הופנה לנכסים קבועים. היקפו של הון חוזר הדרוש לעסק שונה מנקודות ראות שונות והוא מושפע מהאופי הכללי של העסק, מאורך תקופת מחזור הייצור, מגובה העלויות, ממחזור המלאי, מתנאי קנייה ומכירה, משינויים עונתיים וכדומה.