הון זר כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: debt capital

כינוי לכל אותם כספים שישות עסקית לוותה כדי לממן את פעולותיה, בניגוד להון עצמי. ההון הזר (המכונה גם 'הון חיצוני' (outside capital) מתחלק להתחייבויות לזמן ארוך ולהתחייבויות שוטפות). הון זר אינו שייך לפירמה והיא חייבת להחזירו למלווים. דרך ביניים בין הון עצמי לבין הון זר נחשבת הנפקה של מניות בכורה. ליחס בין ההון הזר וההון העצמי יש חשיבות רבה לגבי המנוף הפיננסי והסיכון שנוטלים על עצמם בעלי המניות של הפירמה. שיקול נוסף לגיוס הון זר לעומת הון עצמי הוא שיקול המס. תשלומי ריבית על הון זר מוכרים כהוצאה לצורכי מס ואילו חלוקת רווחים לבעלי מניות (דיבידנד) אינה מוכרת כהוצאה, דבר היכול לגרום לכך שהון מניות יהיה יקר יותר מהלוואות.