הון בעלים כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: owner's capital

השווי הנקי של עסק, המורכב מההון הנפרע שלו בתוספת רווחים בלתי-מחולקים. זהו הון המייצג בעלות, להבדיל מאיגרות חוב או מסמכי חוב אחרים המייצגים התחייבויות של הפירמה לגורמים חיצוניים המהווים הון זר. הון בעלים מייצג את הזיקה שיש לבעל מניות, לשותף או לבעלים אחרים לנכסיה של ישות עסקית, זיקה הנובעת מהשקעה ומהצטברות התוצאות העסקיות (רווחים בלתי-מחולקים), ופעילות פיננסית אחרת המשפיעה על נכסי העסק. מאחר שהרווח, או הדיבידנד, שיקבל בעלים של הון כזה תלוי בתוצאות העסקיות של העסק, הוא מכונה גם 'הון סיכון'. המונח משמש גם בשמו הלועזי - 'אקוויטי' (equity). (ראה: שווי נקי.)