בעלים כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: owner

מי שיש לו קניין בנכס, או בזכות לנכס, כמו איגרת חוב, מניה, עסק או רכוש כלשהו, והוא זכאי ליהנות מפירותיו, מהשירותים או מטובות ההנאה הנובעים מהנכס ויש לו בהם זיקת מוטב. לבעלים זכות לעשות בנכס כרצונו, בכפוף למגבלות החוק, כגון למכור אותו או להשמיד אותו. (ראה: בעלות.)