בעלות כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: ownership

זכות קניין המציינת את היחס בין אדם ובין זכות מסוג כלשהו, שהיא שלו; וכן, הזיקה שיש לבעלים ברכוש. למשל, הזיקה שיש ליחיד ברכושו או בעסקו של בעל מניות בשווי הנקי של החברה שיש לו בה מניות; של מוטב בנכסי נאמנות וכדומה. זיקה זו כפופה, במקרה של פשיטת רגל או חיסול, לזכות קדימה לנושים, וכן להגבלות שהוטלו על פי דין ולזכויות מוגדרות שניטלו מהבעלים והועברו לאחר. במסגרת זו הזיקה האמורה נותנת לבעלים מערכת זכויות הכוללות זכות שימוש, הזכות לפירות שיניב הנכס, העברתו בכל צורה שהיא, הזכות לכלותו או להשמידו (בכפוף למגבלת החוק) ומונע מכל אדם אחר מלהתערב במימוש זכויות אלה, בלי שאלה מוגדרים בזמן.