תשואה כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: yield

ההכנסה שמקבל משקיע בפועל על השקעה בנכס מסוים. ההכנסה או הרווח, נמדדת באחוזים מההשקעה (ולא מהערך הנקוב), בדרך כלל במונחים של שנה. אחוז זה מכונה 'שיעור תשואה' (rate of return). שיעור התשואה מבוסס על מחיר הקנייה - או על מחיר השוק השוטף - בהתאם לצרכים שלגביהם נערך החישוב. תפיסת התשואה משמשת בעסקים כדי לחשב את הרווחיות של סוגי השקעות הון שונים, וכן בהשקעות אחרות. לגורם הזמן חשיבות רבה לגבי שיעור התשואה, וככל שהתמורה המתקבלת היא קרובה יותר למועד ההשקעה - שיעור התשואה גבוה יותר, ולהפך. כדי לקבל את שיעור התשואה יש לחלק את ההכנסה במחיר הרכישה ולהתחשב בגורם הזמן, כאמור. בלשון היומיום המונח 'תשואה' מצביע על שיעור הגידול בערכם של נכסים שונים (פיננסיים או פיזיים), ואילו ריבית מיוחסת לשיעור הגידול בערכן של הלוואות. מבחינה כלכלית אין חשיבות להבחנה זו.