בסיס כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: base

1. ערך התייחסות.
2. היסוד שעליו נעשים חישובים שונים, יסוד המשתנה בהתאם למקרה. לדוגמה: שיעור הריבית הנקוב בתלוש של איגרת חוב, או ניירות ערך אחרים שיש להם שיעורי ריבית קבועים, הוא בסיס לחישוב הריבית הממשית; איגרת חוב במחיר נתון הוא הבסיס לחישוב התשואה לפדיון; היחס בין דיבידנד שוטף למניה לבין מחיר השוק השוטף שלה משמש בסיס לחישוב תשואה שנתית שוטפת; במס הכנסה, העלות של נכס או ערכו (אם זה הושג שלא בדרך של רכישה) מהווה בסיס לחישוב פחת, רווחים, רווחי הון וכדומה.
3. בסטטיסטיקה, מספר המוכפל בעצמו.