חיפוש בלקסיקון
 
     
 
תזרים מזומנים
 
 

לועזית: cash flow
תנועת כספים המייצגת סִדרת תשלומים ותקבולים במזומן הכרוכה בפעילות של ישות עסקית, בפרויקט או בעסקה, תוך חישוב מפורט של הסכומים והמועדים של כל תשלום וכל תקבול במשך תקופת זמן מוגדרת. תזרים מזומנים - בניגוד לסיכום של הכנסות והוצאות - אינו כולל הוצאות זקופות אלא רק הוצאות בפועל. חישוב תזרים המזומנים נטו נעשה על ידי חישוב הרווחים נטו בתקופה מסוימת בתוספת כל סכום שנרשם כהוצאה, אך לא הוצא בפועל (כגון פחת, הפרשה למִסים נדחים, הפרשה לעתודות שונות וכיוצ"ב), בתוספת הגידול בספקים ובמלאי והפחתת הגידול בלקוחות וחייבים אחרים, משום שכל אלה הן הוצאות לצורך הנהלת חשבונות בלבד. תנועת כספים זו מכונה גם 'תזרים הון' (capital flow) והדוח החשבונאי מכונה 'דוח תזרים מזומנים' (cash-flow statement). תזרים מזומנים הוא כלי ניהולי-פיננסי לפירמה כולה - או לחלק ממנה - והוא משמש להערכת המקורות והשימושים הכספיים של הפירמה, להערכת צרכי גיוס ההון שלה (אם בדרך של הלוואות ואם בדרך של הנפקת מניות חדשות), להערכת יכולת הפירמה לשלם חובותיה במועד, את יכולתה לשלם דיבידנד במזומן וכדומה. אם לפירמה הוצאות במזומן העולות על התקבולים במזומן הצפויים בתוך תקופת הזמן לה נערך התזרים, יש לה תזרים מזומנים שלילי ואז עליה, כאמור, למצוא מקורות חיצוניים להשלמתו.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021