שער חליפין כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: rate of exchange

מחיר מטבע אחד במונחים של מטבע אחר; לשון אחר: מספר יחידות מטבע של מדינה אחת שניתן להמיר ביחידה של מטבע של מדינה אחרת. ברוב המדינות בעולם מגדירים אותו כמחיר במטבע חוץ (כגון דולרים) ליחידה אחת של המטבע המקומי, אך אפשר לבטאו גם בצורה הפוכה: כמחיר המטבע המקומי ליחידת מטבע חוץ. שערי חליפין יכול שייקבעו בהחלטה מינהלית, במקום שקיים פיקוח על מטבע החוץ (שער חליפין קבוע), או על פי ביקוש והיצע למטבעות השונים (שער חליפין נייד). שער החליפין הוא אמצעי שלפיו נקבעים ערכים לסחורות ולשירותים זרים ובכך מתאפשרת החלפה של מוצרים ושירותים בין מדינות. שער החליפין קובע את מחירי המוצרים המיובאים למשק במטבע מקומי, ואת מחירי המוצרים המקומיים בחו"ל במטבע חוץ, ומכאן שהביקוש המקומי למוצרי יבוא והביקוש העולמי למוצרי היצוא של המשק תלויים בשער החליפין. לפי התיאוריה הכלכלית, שינויים בשער חליפין צריכים להיות בגודל המפצה על ההפרשים שבאינפלציה בין שתי המדינות, אם כי בטווח הקצר קשה לעתים לראות את היחס הזה מתקיים כתוצאה מהחלטות של מדיניות כלכלית. (ראה: שוויון כוח קנייה).