שירות כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: service

1. פעולת מתן שירות. בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים מוגדר שירות - לרבות כל שירות לזולת, וכן שעשוע ציבורי כמשמעותו בפקודת השעשועים הציבוריים, וכל עשייה במצרכים למען הזולת, לרבות בנייה, בין לצורך עצמי ובין לצרכי אחרים, ולבות שירות דומה, אך עבודתו של עובד שכיר אינה בגדר שירות למעבידו;
2. יכולת השימוש והתרומה לפעילות הבעלים של דבר מה (כגון שירות שנותן נכס בתקופת הקיים שלו).
3. בעסקים, מגוון רחב של פעילויות עזרה של עסק או של יצרן (כגון עמידה בזמני הספקה מובטחים, קיום מפרטים ומתן שירות טכני וכדומה).