שווי נקי כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: net worth

1. היתרה הנשארת לאחר שנוכו כל התחייבויות הפירמה מסך כל הנכסים. כלומר: השווי הנקי מתקבל כשארית לאחר שנקבע ערכן של ההתחייבויות. חלק זה במאזן מייצג את הכספים שהושקעו בחברה על ידי בעליה - או בעלי מניותיה - ואת הרווחים שהושקעו בעסק מחדש מאז שהפירמה הוקמה. לשון אחר: חלק זה מייצג את כל זיקות הבעלות מהסוגים השונים בפירמה, ולכן השווי מכונה גם 'הון בעלים' (owner's equity) או 'הון בעלי מניות' (share-holder's equity). השווי הנקי של פירמה מופיע במאזן בצד ההתחייבויות (משום שזוהי התחיבות של הפירמה לבעלי מניותיה). לגבי השווי הנקי המופיע במאזן, יש לקחת בחשבון שאין הסכום המופיע משקף אותו תמיד באופן מלא, הן משום שיש ערכים עסקיים שרואי החשבון אינם מכירים בהם כנכסים והן משום שנכסים רבים רשומים בחלק מהחברות בערך היסטורי - כלומר: במחיר עלות ולא בערכי שוק שוטפים - ולכן יש בהם עתודה סמויה. לשם מדידת רוחיות של עסק, למטרות מסוימות, משווים את הרווחים הנקיים של העסק לשווי הנקי. שינויים בשווי הנקי מצביעים, בדרך כלל, על רווח או על הפסד, שכן הגדלה של ההון העצמי פירושה, ברוב המקרים, רווח והקטנה שלו - פירושה הפסד.
2. לגבי יחיד, שווי נכסיו כפי שנקבע על ידי הפחתה של ההתחייבויות האישיות מסך כל הנכסים האישיים שלו. לשון אחר: לגבי יחיד שווי נקי הוא הערך הכולל של כל החזקותיו (כגון בנינים, מניות, איגרות חוב וכו') בניכוי חובות תלויים (כגון משכנתא, הלוואות שקיבל וכו').