רמת חיים כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: standard of living

1. רמת האמצעים החומריים של מדינה - ושל אנשים בתוכה - בפרק זמן מוגדר, הנמדדת בצורות שונות (כגון: תצרוכת של סחורות ושירותים, תפוקה לנפש וכיוצ"ב). רמת חיים כוללת גם פריטים שאינם נרשמים במסגרת עסקות כלכליות רגילות, אבל מגבירים את הרווחה של היחיד; למשל, חלק מהשירותים הציבוריים הניתנים ללא תשלום.
2. מידת סיפוק הצרכים הבסיסים (כגון מזון, לבוש, דיור וכיוצ"ב) בזמנים שונים, בחברות שונות ובשכבות שונות באוכלוסייה. המשתנה העיקרי לקביעה זו הוא רמת ההכנסה, ונהוג לבטא את רמת החיים על פי האחוז הממוצע מההכנסה הפנויה שמשקי הבית מוציאים לסיפוק הצרכים הבסיסיים הנחשבים לחיוניים.
3. כמות הסחורות והשירותים אותם יכול עובד לרכוש ממשכורתו