ריבית אפקטיבית כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: effective rate of interest

ריבית המייצגת באופן ריאלי את ההוצאה הפיננסית של הלווה משום שהיא לוקחת בחשבון לא רק את שיעור הריבית הנומינלי אלא גם עמלות ותשלומים אחרים (כגון דמי בולים ודמי פתיחת חשבון) וכן את אורך תקופת האשראי, מועדי קבלת הקרן, החזרתה וכו'; לשון אחר: סכום הריבית באחוזים לשנה, כשהיא מחושבת על פי סכום הריבית המשולמת בסוף השנה בתוספת ההוצאות השונות שעמדו בהן ביחס לקרן ההתחלתית. הדרך הפשוטה ביותר לחישוב הריבית האפקטיבית היא בשיטת החזרת ההלוואה כולה (הקרן) ותשלום הריבית כולה בסוף התקופה. אם תשלום הריבית הוא חודשי או תלת-חודשי, ניתן לתרגמה לריבית אפקטיבית תוך התחשבות באלמנט הריבית דריבית. יש הבדל גדול בין קבלת הלוואה בריבית שנתית אפקטיבית (המשולמת בסוף השנה) בשיעור של 12% לשנה ובין קבלת הלוואה בריבית חודשית של 1%. במקרה האחרון הריבית האפקטיבית השנתית היא 15.9% ולא 12%. כדי להגיע לריבית אפקטיבית יש לראות את האשראי כאילו ניתן לתקופה של שנה שלמה וכל הריבית שולמה יחד עם הקרן בסוף השנה; כלומר: יש להביא את העלויות ששולמו - הישירות והעקיפות - למכנה משותף על בסיס שנתי. מאחר שהוצאות לריבית מוכרות לצרכי ניכוי מס יש להתחשב גם בגורם זה ולהבחין בין ריבית אפקטיבית לפני ניכוי מס לבין ריבית אפקטיבית לאחר הניכוי.