רווח בר-סמך כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: confidence interval

בסטטיסטיקה, אמצעי למדידת המהימנות של מסקנה המבוססת על מדגם אקראי. רווח בר סמך מראה - בטווח הערכים המיוצגים - מה אחוז הסיכוי שהתוצאות הן נכונות (כלומר: שהערך האמיתי של הפרמטר נמצא בתחום זה) ומה אחוז הסיכוי שהתוצאות אינן נכונות. לשון אחר: זהו חישוב ערכו של פרמטר על פי הנתונים המתאימים למִרווח נתון האמור להכיל, בהסתברות גבוהה למדי, את ערכו האמיתי של הפרמטר הנידון, למשל 98% פירושו כי הניראות שהמסקנה המוסקת לגבי האוכלוסייה על סמך המִדגם היא אמנם נכונה היא 98% ויש שני אחוזים סיכוי שהמסקנות אינן נכונות. רוחבו של רווח בר סמך - או גודל טעות הדגימה - תלוי בעיקר בשלושה גורמים: אופי האוכלוסייה; גודל המדגם; ודרך בחירת המדגם. (ראה: רמת מהימנות; רמת מובהקות).


השטח המקווקו מהווה 95% ושני השטחים הלבנים, יחד, מהווים 5%, המתאימים לסטיית תקן של 1.96±.