פעילות כלכלית כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: economic activity

1. מכלול הפעילויות העוסקות בייצור ובהפצה של מוצרים ושירותים בעלי ערך כלכלי. את כלל הפעילות במשק נוהגים לחלק לפי שלושה יעדים עיקריים: צריכה (פרטית וציבורית); השקעות הון; ויצוא. תכליתה הסופית של הפעילות הכלכלית היא העלאת רווחתם של התושבים. לשון אחר: הגדלת הצריכה. כדי להשיג מטרה זו יש צורך להקדיש חלק נאות מהמשאבים הכלכליים להשקעות בפיתוח המשק וליצוא, לפחות בשיעור הדרוש לתשלום בעד היבוא ההכרחי.
2. התרומה של אדם אחד או יותר לייצור של מוצרים ושירותים בעלי ערך, כשזו מתייחסת לעבודה המבוצעת על ידי אדם או יחידה כלכלית אחרת.