ערך נוכחי כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: present value

1. הסכום שישולם עתה על זרם תשלומים נטו מצופה מנכס - או מהשקעה מתוכננת - כשהוא מנוכה בשיעור היוון שיש בו כדי לשקף את ערך הזמן של הכסף (הווה אומר שכסף הוא בעל ערך גבוה יותר אם הוא מתקבל עכשיו מאשר אם יתקבל בעתיד). זהו סכום הופכי לסכום נצבר, או לערך עתידי.
2. שיטה כדי למצוא את הערך השוטף של סדרת תשלומים שיתקבלו בהפרשי זמן קבועים בעתיד (כגון תשלומי פנסיה או גמלה).
3.חישוב הסכום אותו יש להשקיע היום, על בסיס שיעור ריבית מצטבר קבוע, כדי שיגדל לסכום קבוע מסוים בסוף תקופת זמן נתונה. הסכום הקבוע המסוים שיתקבל בעתיד מכונה 'ערך עתידי'.