עלות כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: cost

1. סך כל המקורות שיש להשתמש בהם כדי לייצר או לרכוש סחורה, נכס או שירות בהיקף מסוים. אלה כוללים הוצאות והתחייבויות כספיות, עבודה, זמן, ויתור על נכס אחר, הכנסה חלופית, מתן שירות וכל הוצאה אחרת שנעשתה במחירי שוק. עלות היא אפוא קורבן כלכלי הנמדד במונחים כספיים, הנדרש כדי לקבל נכס מסוים. (ראה: עלות הזדמנות).
2. בחשבונאות, הערכים הכספיים שהוצאו בייצורו או בחידושו של נכס, מוצר או שירות, כולל ההוצאות הישירות והעקיפות, גם אם מה שעלה הנכס, או השירות, לא השפיע על ההון העצמי; דהיינו, בין אם המימון היה במזומנים, בהלוואה או מתוך ההון העצמי. יש לציין שכל הוצאה כלולה בעלות אם כי לא כל עלות היא הוצאה. זהו מונח המשמש לעתים קרובות במקור 'מחיר'.