עבוֹדָה כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: labor

1. אחד מגורמי הייצור, הכולל את כל סוגי העבודה - ידנית, רוחנית או פקידותית - למעט ניהול (שיחד עם יוזמה נחשב לגורם ייצור נפרד); גורם ייצור - בצד הון וקרקע - המהווה מאמץ משותף (גם שעה שהוא מבוצע על ידי יחידים) הבא לקיים את החברה ולספק את צרכיה, בעיקר החומריים. עבודה כגורם ייצור מכונה גם 'הון אנושי' או 'נכס אנושי'. פוטנציאל העבודה במשק מוגבל, מטבעו, על ידי גודל האוכלוסייה, וזה מצִדו מוגבל על ידי כמות המקורות שעומדים לרשות האוכלוסייה להבטחת קיומה. הדרכים להגדלת כוח העבודה גם ללא גידול האוכלוסייה הם - שימורה (בריאות וחינוך) ומעבר לאוטומציה. מבחינת הפירמה יש חשיבות רבה למיומנות ההון האנושי ולנאמנות שלו למקום העבודה. התמורה שגורם ייצור זה מקבל היא בצורת שכר.
2. הפעלת כוחות גופניים ונפשיים לשם עשיית או יצירת מוצר או שירות בעלי ערך חברתי או כלכלי כלשהו.