סטטיסטיקה כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: statistics

1. מדע העוסק באיסוף, מיון, רישום, עריכה והצגה שיטתיים של מספרים הנוגעים לנושאים שונים (כגון נושאים כלכליים, חברתיים ואחרים), שאפשר לבטא אותם בצורה כמותית, על מנת שהמידע שנאסף יהיה מהימן ובר-השוואה ויוכל להצביע על היחסים ההדדיים בין המספרים באמצעות משתנים המוצגים על ידי נתונים או ביטויים כמותיים, לשם הסקת מסקנות לצרכי עיון ומעשה. זהו מדע המבוסס בעיקר על מתמטיקה ותורת ההסתברות. עיקרה של הסטטיסטיקה הוא התייחסות לתופעה אמפירית חוזרת ונשנית כנתונה תחת שליטתו של מודל הסתברותי שחלק מהפרמטרים שלו אינם ידועים, ותכליתו של הניתוח הסטטיסטי הוא ניצול הנתונים המופקים מניסוי חוזר ונשנה לשם יצירת מידע על ערכי הפרמטר.
2. המדע העוסק בלימוד אוכלוסייה באמצעות מדגמים וביחסים ההדדיים ביניהם; וכן היסק, אומדן והכרעה ביחס לכמויות ולקשרים ידועים על סמך ידיעות חלקיות. כיוון שבכלכלה ובמדעי החברה האפשרויות לעריכת ניסויים הן מועטות ומוגבלות, תופסת הסטטיסטיקה במתודולוגיה של מדעים אלה מקום חשוב יותר מאשר במדעים המדויקים.
3. הנתונים עצמם של תופעות שונות, הנובעים מתהליך האיסוף כאמור, כשהם מבוטאים במספרים.