ארגון עסקי כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: business organization

יחידה מאורגנת שייעודה הוא לבצע פעילות כלכלית לשם רווחים. הצורה הארגונית של ישות עסקית יכולה להיות אחת מאלה: בעלות יחיד, שותפות כללית, שותפות מוגבלת, חברה או תאגיד, סינדיקט, עסקה משותפת או אגודה הדדית. יש גם שמשרדים ממשלתיים פועלים כארגונים עסקיים בתחום עליו הם ממונים כגון הפעלת רכבות, טלפונים, שירותי דואר ושירותים ציבוריים אחרים. ארגון עסקי מכונה גם 'ישות עסקית' (business envity) או 'פירמה' (firm).