נכסים כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: assets

1. משפטית, כל דבר שניתן לרכוש לגביו זכות קנין. אלה כוללים הן רכוש מוחשי, (כגון מקרקעין, מטלטלין, שטרות כסף והמחאות, ניירות ערך, חובות שחייבים לבעלים); והן רכוש בלתי-מוחשי, (כגון זכויות וזיקות הנאה). לצרכים שונים מגדיר לעתים החוק נכסים בצורה שונה (כגון בחוק פשיטת רגל, בחוק הפיקוח על מטבע חוץ וכו').
2. בפירמה, שם כולל לצד הרכוש במאזן, חיבור כל הנכסים במאזן הפירמה הינו 'סך כל הנכסים' (total assets), ואולם, אם יש לבעלים התחייבויות (המופיעות במאזן בצד הנגדי) הרי שהנכסים שיישארו לאחר ניכוי אותן התחייבויות מסך כל הנכסים מכונים 'נכסים נטו' (net assets) של הפירמה (אם כי מושג זה יכול להטעות משום שלפירמה יש לעתים עתודות סמויות). נכס יכול שיהיה רכוש ספציפי ויכול שיהיה תביעה כנגד אחרים; נכסים יכול שיהיו נכסים שוטפים ויכול שיהיו נכסים קבועים; הם יכולים להיות נכסים מוחשיים או נכסים בלתי-מוחשיים וכיוצ"ב.
3. בחשבונאות, כל מקור בפירמה התורם ליצירת ערכים עתידיים לבעלים, בין אם אלה נכסים מוחשיים ובין אם אלה נכסים בלתי-מוחשיים. בחשבונאות יש לעתים קושי בהגדרת נכס בשל הדרך בה ניתנה התמורה (כגון: נכס בחכירה שבאופיו הוא רכישה מצד אחד והלוואה מצד שני) ולא תמיד ההגדרות בחשבונאות חופפות את ההגדרות הכלכליות של נכסים.