ניירות ערך כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: securities

בחוק ניירות ערך, תעודות המונפקות בסדרות על ידי חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר ומקנות זכות חברות או השתתפות בהם או תביעה מהם, לרבות תעודות השתתפות של קרן להשקעות משותפות בנאמנות ותעודות המקנות זכות לרכוש ניירות ערך, ולמעט ניירות ערך המונפקים על ידי הממשלה או על פי חוק מיוחד. הגדרה זו היא לצורך חוק ניירות ערך בלבד. אך, שלא לצורך חוק זה, גם מִלוות המדינה וגם ניירות ערך המונפקים על פי חוק מיוחד הם בבחינת ניירות ערך. ואכן, בחוק הפיקוח על המטבע המוגדר נייר ערך - מסמך המקנה זכות בתאגיד, התחייבות לתשלום שהוצאה מטעם מדינה או מוסד שלטוני אחר, זכות לכל אחד מאלה או מסמך המעיד על זכויות כאמור. במובנו הרחב נייר ערך כולל אפוא מניות, אגרות חוב, יחידות השתתפות בקרן נאמנות, מִלוות מדינה, שטרי הון, שטרי התחייבות, כתבי אופציה מסוגים שונים, אגרות חוב אופציה, שטרי הון אופציה, שטרי התחייבות אופציה. כלכלית, ניירות ערך מתחלקים לשני סוגים: האחד, אלה המקנים למחזיק בהם השתתפות במפעל המנפיק וזכות להשתתפות ברווחים (דוגמת מניות); והשני, אלה המקנים למחזיק בהם מעמד של מלווה הזכאי להחזרת הקרן בתאריך קבוע בתוספת ריבית (דוגמת אגרות חוב). טובות ההנאה שמקבל בעל ניירות ערך מתחלקות לשתי קבוצות: כספיות (דיבידנד או ריבית) ובלתי-כספיות (כגון הזכות להצביע באסיפות הכלליות של הפירמה המנפיקה או הזכות למנות מנהלים וכד'). מחירי ניירות הערך נקבעים - כמו מחירי מוצרים אחרים - על ידי ההיצע והביקוש להם. רוב ניירות הערך הם סחירים ונסחרים בשווקי ניירות הערך השונים.