דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

ניתוח דינמי

לועזית: dynamic analysis
1. ניתוח של שינויים כלכליים לאורך הזמן ושל תהליך ההתאמה לשינויים. מטבע הדברים בדיקה כזו כוללת ניתוח השינויים שארעו בעבר. פותחו יותר ויותר שיטות מתמטיות מתוחכמות המאפשרות ניתוח של משתנים על פני זמן, שיש להם חשיבות מיוחדת בחיזוי כלכלי ובתכנון. (ראה: השוואה סטטית).
2.בניתוח דוחות כספיים, ניתוח שינויים ומגמות בדוחות הכספיים הניתנים לביטוי הן באופן מספרי והן באופן גרפי. מאחר שמנתח המאזן מחפש מגמה, הוא מתעלם מהדוח הבודד המהווה חוליה ברצף דינמי של מספר דוחות כספיים, המראים על מגמה מסוימת בנתוני החברה. בניתוח זה מוצגים הדוחות הכספיים של החברה באחוזים מנתון מרכזי. (לדוגמה: מהו שיעור העלות מהמכירות, שיעור הרווח מהמכירות וכד'). ניתן גם לעקוב אחרי שינויי מבנה בתוך הדוח הכספי מידי שנה בשנה. על ידי ניתוח דינמי ניתן גם לחזות את הביצועים העתידיים של החברה.

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022