מחיר קבוע כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: fix price

מחיר שאינו לוקח בחשבון שינויים שחלים בין מועד המכירה לבין מועד המסירה של סחורה או שירות. הסכם למחיר קבוע אומר שהמוכר יקבל מהקונה סכום מוסכם בלי להתחשב אם שונו התנאים בינתיים, כגון שאירעה עלייה בשכר, במחיר חומרי הגלם וכדומה.
2. בניירות ערך, המחיר הנמוך ביותר שישולם בעד ניירות ערך בהנפקה חדשה ושבפחות ממנו לא יימכרו אותם ניירות ערך כשמחיר זה נקבע על ידי החתם של ההנפקה והוא לא ישתנה כל עוד הסכם החתמות הוא הוא בתוקף.
3. סוג של מחיר מִנהלי הנקבע על ידי הממשלה שאותו היא קובעת באופן ישיר על ידי צו, כגון לגבי שירותים ציבוריים. המחיר, או השיעור, מתקבל בדרך כלל על פי חישוב של תשואה נאותה על ההשקעה, כשהמטרה היא להגיע לעלות מינימלית עבור הצרכנים, מזה; ולהבטיח שירות מניח את הדעת, מזה.
4. מונח המתייחס לעתים קרובות לשער ריבית, שנשאר קבוע ממועד קבלת ההלוואה ועד מועד פרעונה, בניגוד לשער ריבית נייד, המותאם על פי תנאים כלכליים השוררים בשוק בתוך תקופת ההלוואה, המכונה גם 'שיעור קבוע'.