מחיר כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: price

1. התמורה הכספית הנדרשת או המוצעת בתמורה להחלפת נכס כלכלי או יחידה ספציפית של מוצר או שירות. מחירו של מוצר או שירות נתון מציין את מספר יחידות הכסף הנדרש לצורך החלפה ביחידה אחת של אותו מוצר או שירות. בחברה המודרנית שער חליפין זה מבוטא כאמור בכסף, אבל אין מניעה שהמחיר יבוטא במשהו אחר. בסחר חליפין המחיר היה היחס שבו יחידה של מוצר או שירות מסוימים הוחלפו ביחידה אחרת של מוצר או שירות. שערים אלה יכול שישתנו על פי גודלן של עסקות החליפין ויכול שיהיו בלתי-תלויים בו. בתקופה המודרנית, בעסקות פנים ארציות מקובל שמחיר כולל את מחיר הסחורה בלבד, אלא אם כן צוין אחרת; ואילו בסחר בינלאומי מתלווה למחיר פירוט השירותים, או ההוצאות הנוספות שהם חלק מתנאי המכירה. בכלכלת שוק התפיסה היא שמערכת המחירים, הנקבעת על ידי ביקוש והיצע, גורמת להקצאה אופטימלית של אמצעי הייצור והתפוקה של המשק. המחיר שנקבע בשוק משקף את ההנאות והוויתורים של כל אחד מהמשתתפים בעסקת החליפין. המחיר שהצרכן מוכן לשלם משקף את התועלות שהוא מקווה להפיק מהמוצר, ובמקביל עבור היצרן משקף המחיר את מאמצי הייצור שלו, את הוצאותיו ואת נכונותו לוותר על המוצר (במקום לאחסנו ולשווקו בעתיד או להעבירו לשימושים אחרים).
2. מונח המשמש לעתים במקום המונח עלות.
3. מונח המשמש לעתים במקום המונח עלות.