אירוע כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: event

בסטטיסטיקה, מונח המתייחס לתופעה שיכול שתקרה ויכול שלא תקרה, שאותה מודדים, צופים או רושמים לשם קביעת תדירות האירוע בזמן ובמקום מסוימים. כלומר: כל תוצאה המורכבת מנקודה אחת או ממספר נקודות במדגם. מבחינה מתמטית, אירוע הוא תת-קבוצה של מרחב המדגם. כל אירוע הוא פרי צירופם של תנאים מסוימים הנקרא ניסיון. אירוע יכול שיהיה ודאי, מקרי או נמנע. אירוע ניתן לתאר באופן מילולי או על די פירוט התוצאות האפשריות המתאימות לאירוע, כאשר כל תוצאה אפשרית מופיעה פעם אחת בלבד.