מאזן כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: balance sheet

מסמך המשקף את המצב הכספי של הפירמה בנקודת זמן בה הוא נערך, בדרך כלל בסוף שנה. המאזן כולל, מצד אחד, רשימה תמציתית, מקובצת ומרוכזת הכוללת את כל יתרות החשבונות הניתנים לביטוי בכסף, שהם בבעלות יחידה עסקית מסוימת ביום המאזן, המועברים לתקופה הבאה. אלה מכונים 'נכסים'. מצד שני, ניתנים כל הסכומים שהיחידה העסקית חייבת ביום המאזן. אלה מכונים 'התחייבויות'. השווי הנקי של הפירמה מופיע גם הוא בצד ההתחייבויות, שכן הוא מייצג את התחייבויות הפירמה לבעלים. מבחינה חשבונאית, המאזן הוא דוח יתרות השאוב מספרי החשבונות של הפירמה; מבחינה פיננסית, זהו דוח על מצב הפירמה והמגמות הפיננסיות בה; ואילו מבחינה כלכלית זהו דוח על אופן ויעילות השימוש במקורות בתקופה מסוימת. על פי ההגדרה המאזן תמיד שווה בשני חלקיו, משום שנכס המופיע בצד אחד הוא התחייבות כלפי מישהו, אם כלפי בעלי מניות ואם כלפי נושים. מאזן הוא דוח סטטי, בניגוד לחשבון רווח והפסד או חשבון ייצור המייצגים תקופות זמן, ולכן הוא נכון לסופו של יום אחד בלבד. הכנת מאזן היא חובה על פי דרישת חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך ולגבי חברות שמניותיהן נסחרות בבורסה. מבנה המאזן ומידת הפירוט בו שונים בין פירמה אחת לשנייה, אבל בעיקרון פרטי המאזן אמורים לתת תמונה על מצבה של הפירמה.