חשבונאות כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: accounting

1. דיווח, מיון, מדידה, סיכום, פירוש והערכת תוצאות של עסקות פיננסיות של פירמה, ככלי עזר לניהול פעולות כלכליות. זה כולל דיווח פורמלי על מצבה השוטף של פירמה, או גוף אחר, במשך תקופה מסוימת ובסופה של התקופה, על עסקות פיננסיות שנעשו באותה תקופה ועל מצב הנכסים וההתחייבויות שלה. מבחינה זו החשבונאות עוסקת בעיקר בניתוח הפעילות הפיננסית ובהכנת דוחות כספיים לבעלי הפירמה ולרשויות שונות. ניתוח פעילות זו מהווה גם את הבסיס להכנת התקציב, הבקרה, התמחיר וכדומה.
2. התיאוריה והפרקטיקה החשבונאית, האחריות, התקנים והפעילות שלה. יש לציין שתיאוריה זו אינה קבועה ואין הסכמה בין חשבונאים לכלכלנים בדבר צורות רישום מסוימות. לדוגמה, יש הבדלים בין ההשקפה החשבונאית לבין הכלכלית לגבי הגדרת הרווח ואופן מדידתו וכו'. יתר על כן, התיאוריה משתנה עקב תנאים כלכליים שונים כגון מעבר מחשבונאות היסטורית לחשבונאות הלוקחת בחשבון אינפלציה.