זרם הכנסה כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: flow of income

בהשקעות, סדרת התקבולים הצפויה להתקבל מהשקעה מסוימת במשך תקופה מסוימת, בדרך כלל בתקופת קיומה של ההשקעה; לדוגמה, ההכנסה הצפויה מאיגרת חוב עד למועד פדיונה, המורכבת מהריבית ומהחזר הקרן (אם לאורך התקופה או בסופה). בהערכת ההשקעה, זרם ההכנסות הוא גורם בעל חשיבות מכרעת; לכן, לגבי נכס הון שיש בכושרו להפיק תפוקה בגודל מסוים, ערכו יהיה הערך הנוכחי של זרם ההכנסות הצפוי מהשימוש בו, יחסית למחיר ששולם בעדו.