זמן כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: time

1. גורם שכלכלנים שונים מתייחסים אליו כאל גורם ייצור נוסף בצד הגורמים הקלאסיים (קרקע, עבודה והון) וגורמים נוספים כמו ניהול ויוזמה. הדגשת הזמן כגורם בניתוח כלכלי החלה בתקופת מלחמת העולם השנייה ואחריה. הדבר מוצא ביטוי, למשל, במעבר של התיאוריה הכלכלית מניתוח שיווי משקל בטווח הקצר, צורת ניתוח שאפיינה את הכלכלה הקיינסיאנית, לניתוח שיווי משקל - או חוסר שיווי משקל - לאורך זמן, כפי שהדבר מאפיין את תורות הצמיחה הכלכלית היום.
2. תקופה או מועד שבו נעשית פעולה מסוימת (תשלום, חישוב ריבית וכיוצ"ב).