דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

איגרת חוב ממשלתית

לועזית: government bond
איגרת חוב המונפקת על ידי המדינה כאישור למִלווה שהמדינה מקבלת מהציבור או ממוסדות פיננסיים. איגרות חוב אלה אינן מובטחות בנכסים, כפי שהדבר לגבי איגרות חוב רגילות, ולמרות זאת הן נִמנות על איגרות החוב המובחרות ובשווקי ההון הן מדורגות במקום הגבוה ביותר בין אלה המצויות בשוק. הסיבה לכך היא שהציבור רוכש אמון במדינה וביכולתה לפרוע אותן במועד, שכן פדיונן מובטח בתקציב המדינה. מקובל לראות באיגרות חוב ממשלתיות השקעה שבה דרגת הסיכון היא הנמוכה ביותר - בהשוואה לצורות השקעה אחרות - והצורך באיסוף מידע לגבי אלה הוא הקטן ביותר. בהנחה שהפרט נרתע הן מסיכון והן מהמאמץ הכרוך באיסוף מידע - יש לצפות ששער הריבית על איגרות חוב אלה יהיה נמוך, בממוצע, משיעורי התשואה הגלומים בצורות אחרות של הכנסה מרכוש ומאיגרות חוב לא ממשלתיות. התמורה המתקבלת מאיגרות אלה משמשת כחלק ממימון הוצאות הממשלה. רוכשי איגרות אלה הם הציבור, בנקים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה וכיוצ"ב. איגרות אלה מוצאות, בדרך כלל, לתקופות ארוכות ובמקרים רבים הן משמשות השקעה חופפת ומחייבת של התחייבויות שהמוסדות הפיננסיים מקבלים על עצמם. רישומן של איגרות חוב אלה בבורסה הוא אוטומטי ואינו זקוק לאישור מיוחד.

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022