התחייבויות כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: liabilities

במאזן, כל סכום כסף שיחידה עסקית חייבת כיום, או שהיא תהיה חייבת לגורם זר כלשהו באורח מוחלט או מותנה בקרות אירוע מסוים. ההתחייבויות הן מקור הנכסים במאזן של פירמה ומקור הפעילות הכלכלית השוטפת שלה. התחייבויות אלה הן כלפי גורמים חיצוניים וכלפי בעלי המניות (שכן ההשקעה העצמית נתפסת כהתחייבות של עסק כלפי הבעלים). ההתחייבויות כלפי הבעלים - המכונה הון עצמי, או שווי נקי - מתקבלת מניכוי כל ההתחייבויות לגורמים חיצוניים מסך כל הנכסים. סכום זה הוא יתרה ולפיכך סך כל ההתחייבויות יהיה שווה תמיד לסך כל הנכסים. ההתחייבויות לגורמים חיצוניים ממוינות בצורות שונות, כגון התחייבויות לזמן ארוך, התחייבויות לזמן בינוני, התחייבויות שוטפות, התחייבויות תלויות ועתודות. הרכב ההתחייבויות שונה מפירמה לפירמה. ההתחייבויות מכונות גם 'נכס שלילי' (negative asset).