הקצאה אופטימלית כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: optimal allocation

חלוקת משאבים כלכליים בצירופים היעילים ביותר. בהתחרות חופשית הקצאה כזו מתקבלת כאשר המחיר שווה להוצאות הייצור השוליות. בהתחרות כזו מחיר המוצר - או מחיר גורם הייצור - משקף את המחסור היחסי שלו. לכן מערכת המחירים, הנקבעת על ידי הביקוש וההיצע, גורמת להקצאה אופטימלית של המקורות בין המוצרים השונים. עיקרה של הקצאה אופטימלית כזו היא שכל שינוי בהרכב הייצור פוגע ברווחה הכוללת של האוכלוסייה. בפועל לא קיימת במשק התחרות משוכללת, בשל התערבות הממשלה וגורמים מונופוליסטיים בתהליכים הכלכליים במשק, ולכן גם לא קיימת הקצאה אופטימלית. זאת ועוד, תפיסות חברתיות שונות מתייחסות באופן שונה לשאלה מהי הקצאה אופטימלית, ובהתאם לכך הקצאה יכולה להיות אופטימלית לפי קריטריון אחד ולא אופטימלית לפי קריטריון אחר.