א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
תשומה - input תשומה-תפוקה - input-output ניתוח תפוקה-תשומה - input-output analysis מקדמי תשומה-תפוקה - input-output coefficient יחס תשומה-תפוקה - input-output ratio חַדְלוּת פֵּירָעוֹן - insolvency חדל פירעון - insolvent אי יציבות - instability תיאוריית אי-יציבות - instability theory כלכלה מוסדית - institutional economics כלכלה מוסדית - institutional economics זיקת ביטוח - insurable interest ביטוח - insurance פוליסת ביטוח - insurance policy מבוטח - insured מבטח - insurer מַדָד אִינְטֶגְרָטִיבִי - integrative index רכוש רוחני - intelectual property הון רוחני - intellectual capital קניין רוחני - intellectual property זכויות קניין רוחני - intellectual property rights חקלאות אינטנסיבית - intensive cultivation עתיר / עתירות - intensivity בנק בינאמריקני לפיתוח - inter-american development bank חברה בינאמריקנית להשקעות - inter-american investment corporation התנהגות בין פירמות - inter-firm conduct מסלקת אשראי בינממשלתית - inter-governmental credits clearing התחרות בין-ענפית - inter-industry competition השפעת גומלין - interaction זיקה - interest ריבית - interest סיכון שער ריבית - interest rate risk מבנה שיעורי ריבית - interest rate structure רווח לעומת דיבידנד - interest vs. dividend ריבית לעומת דיבידנד - interest vs. dividend כהונות צולבות - interlocking directorate נתוני ביניים - intermediate data מוצר ביניים - intermediate product איזון פנימי - internal balance עקיבות פנימית - internal consistency חוב פנימי - internal debt יתרונות לגודל פנימיים - internal economies of scale התרחבות פנימית - internal expansion עירוי פנימי - internal injection שוּק עבוֹדָה פְּנִימִי - internal labor market שיעור תשואה פנימי (שת"פ) - internal rate of return הכנסות ממשלה - internal revenue ערך פנימי (2) - internal value ניתוח פנימי-חיצוני - internal-external analysis איזון פנימי-חיצוני - internal-external balance הפנמה - internalization סוכנויות בינלאומיות - international agencies סיוע בינלאומי - international aid בנק בינלאומי לשיקום ופיתוח - international bank for reconstruction and development הסכם בינלאומי לחומרי גלם - international commodity agreement חברה בינלאומית - international company כושר התחרות בינלאומי - international competitiveness קונפדרציה בינלאומית של איגודים מקצועיים חופשיים - international confederation of free trade unions אַשְרַאי בֵּינְלְאוּמִּי - international credit נושה בינלאומי - international creditor מטבע בינלאומי - international currency חוב בינלאומי - international debt איגוד בינלאומי לפיתוח - international development association כלכלה בינלאומית - international economics חברה בינלאומית למימון - international finance corporation תאגיד בינלאומי למימון - international finance corporation מרכז פיננסי בינלאומי - international financial center מימון בינלאומי - international financing גורם פישר בינלאומי - international fisher effect קרן בינלאומית לפיתוח החקלאות - international fund for agricultural development מאגר זהב בינלאומי - international gold pool משרד עבודה בינלאומי - international labor bureau חוקת עבודה בינלאומית - international labor code ארגון עבודה בינלאומי - international labor organization נזילות בינלאומית - international liquidity הלוואה בינלאומית - international loan קרן מטבע בינלאומית - international monetary fund [imf] מוסדות כספיים בינלאומיים - international monetary institutions אמצעי תשלום בינלאומיים (2) - international monetary settlement תשלומים בינלאומיים - international payments חוסר שיווי משקל של תשלומים בינלאומיים - international payments disequilibrium איגוד בינלאומי לתקשורת - international telecommunication union מיסחר בינלאומי - international trade מסחר בינלאומי - international trade סחר בינלאומי - international trade ארגון סחר בינלאומי - international trade organization תורת סחר בינלאומי - international trade theory יחידה בינלאומית - international unit פנל אינטרנטי - internet panel סקר אינטרנטי - internet survey אינטרפולציה - interpolation חיוץ - interpolation סטטיסטיקה מפרשת - interpretative statistics טווח בינרבעוני - interquartile range חיתוך - intersection הצטלבות אירועים - intersection of events יחסי דוחות משולבים - interstatement ratios מגבלות תקציב תלוי-זמן - intertemporal budget constraint תחליף תלוי-זמן - intertemporal substifution אומדן מרווח - interval estimation סולם רווחים - interval scale מישתנה מתווך - intervening variable התערבות - intervention בסיס התערבות - intervention basis מטבע יציג - intervention currency מנגנון התערבות - intervention mechanism שַׁעַר הִתְעָרְבוּת - intervention rate ראיון - interview סקר ראיונות - interview survey ראיון, סקרי - interview surveys הטיית מראיין - interviewer bias התמחות תוך-ענפית - intra-industry specialization מסחר תוך-ענפי - intra-industry trade ערך פנימי - intrinsic value הטלה פנימה - introjection אמצאה - invention המצאה - invention מחקר מגלה (מחדש) - inventive research מחזור מלאי - inventory cycle מלאי, תורת - inventory ststem תוֹרַת מְלַאי - inventory system ביקוש הפוך - inverse demand מספר מהופך - inverse number סִדרה כלכלית הפוכה - inverted economic series השקעה - investment מוּצָר הַשְקָעָה - investment goods ניתוח השקעות - investment analysis השקעה וחיסכון - investment and savings הערכת השקעות - investment appraisal בנק להשקעות - investment bank יְעִילוּת הַהַשְקָעָה - investment efficiency יעילות השקעה - investment efficiency עידוד השקעות - investment encouragement מוצרי השקעה - investment goods דירוג השקעות - investment grade הכנסה מהשקעות - investment income הכנסות מרכוש - investment income מכפיל השקעות - investment multiplier החזר השקעה - investment recovery סיכון השקעות - investment risk השקעה-חיסכון, טבלת - investment saving (i.s) schedule טבלת השקעה-חיסכון - investment saving (i.s) schedule הוצאה השקעתית - investment spending משקיע - investor יצוא סמוי - invisible export יד נעלמה - invisible hand יבוא סמוי - invisible import סחר סמוי - invisible trade סחר שירותים - invisible trade חוק ברזל של השכר - iron law of wages אִיגֶרֶת חוֹב צְמוּתָה - irredeemable debenture / permanent bond / annuity bond / undated stock / perpetual bond אין-חזור - irreversibility בַּנְק מוּסְלְמִי לְפִיתּוּחַ - islamic development bank (is.d.b) קו שווה-הוצאה - iso-cost line עקומה שוות ייצור - iso-product curve מטבע ישראלי - israeli currency הנפקה (2) - issue הַנְפָּקָה - issue / offering / floatation מחלקת הנפקה - issue department בנק מנפיק - issuing bank דגימת פריטים - item by item sampling הקצאה מפורטת - itemized appropriation
כושר מושלם - ideal capacity מדד אידיאלי - ideal index זהות - identity טרנספורמציה שומרת זהות - identity preserving transformation כושר פנוי - idle capacity זמן בטלה - idle time זמן פנוי - idle time אִם ורק אִם - if and only if סיכון אי-נזילות - illiquidity risk איחור בחיקוי - imitation lag גבול מדומה - immaginary limit הגירה - immigration צמיחה מחטיאה - immiserizing growth התחרות בלתי-משוכללת - imperfect competition העדפה אימפריאלית - imperial preference אימפריאליזם - imperialism מסקנה - implication עלות אלטרנטיבית סמויה - implicit alternative cost מרכיב יבוא - import component פיקוח על יבוא - import control פיקדון יבוא - import deposit מכפיל יבוא - import multiplier מכפיל יצוא - import multiplier חדירת יבוא - import penetration מיכסות יבוא - import quotas מִכסות יבוא - import quotas הגבלת יבוא - import restrictions יבוא, הגבלות - import restrictions תחליפי יבוא - import substitution היטל על יבוא - import surcharge מכסי יבוא - import tariff אינפלציה מיובאת - imported inflation יבואן - importer יבוא - imports מדיניות יבוא - imports policy חיוב רעיוני - imputed charge הכנסה רעיונית - imputed income בתיאום - in gear אי-התאמה (2) - inadequancy תמריץ - incentive המחאות עידוד - incentive checkes תאימוּת תמריץ - incentive compatibility שכר עידוד - incentive pay מניות לעובדים - incentive stock מושא המס - incidence of taxation הכנסה - income הכנסה, ניתוח - income analysis ניתוח הכנסה - income analysis עקומת הכנסה-תצרוכת - income consumption curve התפלגות הכנסות - income distribution השפעת הכנסה - income effect תוצא הכנסה - income effect גמישות הכנסה - income elasticity of demand גמישות הכנסה ליבוא - income elasticity of demand for imports גורם הכנסה - income factor מעגל הכנסות - income flow תזרים הכנסות - income flow מדיניות הכנסות - income policy הבטחת הכנסה - income support מס הכנסה - income tax מהירות הכנסה - income velocity מטבע שאינו בר-המרה - inconvertible currency עלויות גדֵלות - increasing costs מחיר הון שולי עולה - increasing marginal cost of capital תשואה עולה לגודל - increasing returns to scale תוספת - increment יחס תוספתי הון-תפוקה - incremental capital-output ratio (cor) עלות תוספתית - incremental cost הכנסה תוספתית - incremental revenue יתרון הנוכֵחַ - incumbent advantage מדדי עצמאות - independence indices קבלן עצמאי - independent contractor אירוע בלתי-תלוי - independent event מישתנה בלתי תלוי - independent variable הקצאה לא-מוגבלת - indeterminate appropriation אִינְדֶּקְס - index מדד - index קישור מדד - index linkage מספר אינדקס - index number נקודת מדד - index point מידוד - indexing תיכנון אינדיקטיבי - indicative planning אינדיקטור - indicator מחוון - indicator עקומת אדישות - indifferecne curve מפת אדישות - indifference map עלות עקיפה - indirect cost איסוף נתונים עקיף - indirect data collecting שער חליפין עקיף - indirect exchange מַדָד עָקִיף - indirect index הַשְׁקָעָה עקִיפָה - indirect investment חומרים עקיפים - indirect material בסיס זהב עקיף - indirect standard מס עקיף - indirect tax יחיד - individual פרט - individual השקעה פרטית - individual investment אי-התחלקות - indivisibility צריכה ממריצה - induced consumption השקעה מושפעת - induced investment אינדוקציה - inductive method שיטה אינדוקטיבית - inductive method קידוד ענפי - industrial coding מדינה מתועשת - industrial country עיבוד נתונים ענפי - industrial data processing דמוקרטיה תעשייתית - industrial democracy כלכלה תעשייתית (ענפית) - industrial economics הנדסה תעשייתית - industrial engineering אתר תעשייתי - industrial estate מדדים תעשייתיים - industrial indexes אינרציה תעשייתית - industrial inertia שׁוּק תַעשִׂיָיתִי - industrial market נדידת עסקים - industrial migration פרק תעשייתי - industrial park מדיניות תעשייתית - industrial policy מוצר תעשייתי - industrial product ייצור תעשייתי - industrial production מהפכה תעשייתית - industrial revolution מגזר תעשייתי - industrial sector איגוד מקצועי ענפי - industrial union תַּעשִׂיָּין - industrialist תיעוש - industrialization ענף - industry ענף כלכלי - industry תַעשִׂיָיה - industry רִיכּוּזִיוּת תַעשִׂיָיה - industry concentration אי-יעילות - inefficiency חוסר יעילות - inefficiency חסר גמישות - inelastic ביקוש לא-גמיש - inelastic demand ביקוש קשיח - inelastic demand מוצר לא-גמיש - inelastic product היצע לא-גמיש - inelastic supply אי-גמישות - inelasticity אי-שוויון - inequality דרגת אי-שוויון - inequality degree אינרציה - inertia תיאוריית אינרציה - inertia theory תעשיות ינוקא - infant industry היסק / הסקה - inference סטטיסטיקה היסקית - inferential statistics מוצר נחות - inferior good גמישות אינסופית - infinite elasticity אינפלציה - inflation חשבונאות אינפלציה - inflation accounting הגנה מפני אינפלציה - inflation guards מדיניות אינפלציה - inflation policy פרמיית אינפלציה - inflation premium סיכון של עליית מחירים - inflation risk יעד אינפלציה - inflation target רווח אינפלציוני - inflationary gain פער אינפלציוני - inflationary gap לחץ אינפלציוני - inflationary pressure ספירלה אינפלציונית - inflationary spiral חקירה לא-פורמלית - informal investigation מידע - information הסכם מידע - information agreement עיבוד מידע - information processing תשתית - infrastructure מוּצָר תַשְתִית - infrastructure product מטיל יצוק - ingot הזרמה - injection עירוי - injection סחר פנים - inland commerce מחסומי כניסה בתום-לב - innocent entry barriers חדשנות - innovation חידוש - innovation