לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ideal capacity - כושר מושלם
input - תשומה
input-output - תשומה-תפוקה
identity - זהות
input-output analysis - ניתוח תפוקה-תשומה
identity preserving transformation - טרנספורמציה שומרת זהות
input-output coefficient - מקדמי תשומה-תפוקה
idle capacity - כושר פנוי
input-output ratio - יחס תשומה-תפוקה
if and only if - אִם ורק אִם
instability - אי יציבות
imitation lag - איחור בחיקוי
immaginary limit - גבול מדומה
immigration - הגירה
insurable interest - זיקת ביטוח
immiserizing growth - צמיחה מחטיאה
insurance - ביטוח
insurance policy - פוליסת ביטוח
imperial preference - העדפה אימפריאלית
insured - מבוטח
insurer - מבטח
implication - מסקנה
implicit alternative cost - עלות אלטרנטיבית סמויה
intelectual property - רכוש רוחני
import component - מרכיב יבוא
intellectual capital - הון רוחני
import control - פיקוח על יבוא
intellectual property - קניין רוחני
import deposit - פיקדון יבוא
intellectual property rights - זכויות קניין רוחני
intensive cultivation - חקלאות אינטנסיבית
import penetration - חדירת יבוא
inter-american development bank - בנק בינאמריקני לפיתוח
inter-american investment corporation - חברה בינאמריקנית להשקעות
import substitution - תחליפי יבוא
import surcharge - היטל על יבוא
inter-governmental credits clearing - מסלקת אשראי בינממשלתית
import tariff - מכסי יבוא
inter-industry competition - התחרות בין-ענפית
imported inflation - אינפלציה מיובאת
importer - יבואן
imports - יבוא
interest rate risk - סיכון שער ריבית
imports policy - מדיניות יבוא
interest rate structure - מבנה שיעורי ריבית
imputed charge - חיוב רעיוני
interlocking directorate - כהונות צולבות
in gear - בתיאום
intermediate data - נתוני ביניים
inadequancy - אי-התאמה (2)
intermediate product - מוצר ביניים
incentive - תמריץ
internal balance - איזון פנימי
incentive checkes - המחאות עידוד
internal consistency - עקיבות פנימית
incentive compatibility - תאימוּת תמריץ
internal debt - חוב פנימי
incentive pay - שכר עידוד
internal economies of scale - יתרונות לגודל פנימיים
incentive stock - מניות לעובדים
internal expansion - התרחבות פנימית
incidence of taxation - מושא המס
internal injection - עירוי פנימי
income - הכנסה
income consumption curve - עקומת הכנסה-תצרוכת
internal revenue - הכנסות ממשלה
income distribution - התפלגות הכנסות
internal value - ערך פנימי (2)
internal-external analysis - ניתוח פנימי-חיצוני
income elasticity of demand - גמישות הכנסה
internal-external balance - איזון פנימי-חיצוני
income elasticity of demand for imports - גמישות הכנסה ליבוא
internalization - הפנמה
income factor - גורם הכנסה
international aid - סיוע בינלאומי
international bank for reconstruction and development - בנק בינלאומי לשיקום ופיתוח
income support - הבטחת הכנסה
international commodity agreement - הסכם בינלאומי לחומרי גלם
income tax - מס הכנסה
international company - חברה בינלאומית
income velocity - מהירות הכנסה
international competitiveness - כושר התחרות בינלאומי
inconvertible currency - מטבע שאינו בר-המרה
increasing costs - עלויות גדֵלות
increasing marginal cost of capital - מחיר הון שולי עולה
international creditor - נושה בינלאומי
increasing returns to scale - תשואה עולה לגודל
international currency - מטבע בינלאומי
increment - תוספת
international debt - חוב בינלאומי
incremental capital-output ratio (cor) - יחס תוספתי הון-תפוקה
international development association - איגוד בינלאומי לפיתוח
incremental cost - עלות תוספתית
international economics - כלכלה בינלאומית
incremental revenue - הכנסה תוספתית
incumbent advantage - יתרון הנוכֵחַ
international financial center - מרכז פיננסי בינלאומי
independence indices - מדדי עצמאות
international financing - מימון בינלאומי
independent contractor - קבלן עצמאי
international fisher effect - גורם פישר בינלאומי
independent event - אירוע בלתי-תלוי
international fund for agricultural development - קרן בינלאומית לפיתוח החקלאות
independent variable - מישתנה בלתי תלוי
international gold pool - מאגר זהב בינלאומי
indeterminate appropriation - הקצאה לא-מוגבלת
international labor bureau - משרד עבודה בינלאומי
international labor code - חוקת עבודה בינלאומית
index linkage - קישור מדד
international labor organization - ארגון עבודה בינלאומי
index number - מספר אינדקס
international liquidity - נזילות בינלאומית
index point - נקודת מדד
indexing - מידוד
international monetary fund [imf] - קרן מטבע בינלאומית
international monetary institutions - מוסדות כספיים בינלאומיים
international monetary settlement - אמצעי תשלום בינלאומיים (2)
indifferecne curve - עקומת אדישות
international payments - תשלומים בינלאומיים
indifference map - מפת אדישות
indirect cost - עלות עקיפה
international telecommunication union - איגוד בינלאומי לתקשורת
indirect data collecting - איסוף נתונים עקיף
indirect exchange - שער חליפין עקיף
international trade organization - ארגון סחר בינלאומי
indirect index - מַדָד עָקִיף
international trade theory - תורת סחר בינלאומי
international unit - יחידה בינלאומית
indirect material - חומרים עקיפים
internet panel - פנל אינטרנטי
indirect standard - בסיס זהב עקיף
internet survey - סקר אינטרנטי
indirect tax - מס עקיף
individual - יחיד פרט
interpretative statistics - סטטיסטיקה מפרשת
individual investment - השקעה פרטית
interquartile range - טווח בינרבעוני
indivisibility - אי-התחלקות
intersection - חיתוך
induced consumption - צריכה ממריצה
intersection of events - הצטלבות אירועים
induced investment - השקעה מושפעת
interstatement ratios - יחסי דוחות משולבים
intertemporal budget constraint - מגבלות תקציב תלוי-זמן
industrial coding - קידוד ענפי
intertemporal substifution - תחליף תלוי-זמן
industrial country - מדינה מתועשת
interval estimation - אומדן מרווח
industrial data processing - עיבוד נתונים ענפי
interval scale - סולם רווחים
industrial democracy - דמוקרטיה תעשייתית
intervening variable - מישתנה מתווך
intervention - התערבות
industrial engineering - הנדסה תעשייתית
intervention basis - בסיס התערבות
industrial estate - אתר תעשייתי
intervention currency - מטבע יציג
industrial indexes - מדדים תעשייתיים
intervention mechanism - מנגנון התערבות
interview - ראיון
industrial migration - נדידת עסקים
interview survey - סקר ראיונות
industrial park - פרק תעשייתי
interview surveys - ראיון, סקרי
interviewer bias - הטיית מראיין
industrial product - מוצר תעשייתי
intra-industry specialization - התמחות תוך-ענפית
industrial production - ייצור תעשייתי
intra-industry trade - מסחר תוך-ענפי
industrial revolution - מהפכה תעשייתית
intrinsic value - ערך פנימי
industrial sector - מגזר תעשייתי
introjection - הטלה פנימה
inventive research - מחקר מגלה (מחדש)
industrialization - תיעוש
inventory cycle - מחזור מלאי
inventory ststem - מלאי, תורת
inventory system - תוֹרַת מְלַאי
inverse demand - ביקוש הפוך
inverse number - מספר מהופך
inverted economic series - סִדרה כלכלית הפוכה
inelastic product - מוצר לא-גמיש
investment - השקעה
inelastic supply - היצע לא-גמיש
inelasticity - אי-גמישות
investment analysis - ניתוח השקעות
inequality - אי-שוויון
investment and savings - השקעה וחיסכון
inequality degree - דרגת אי-שוויון
investment appraisal - הערכת השקעות
inertia - אינרציה
investment bank - בנק להשקעות
infant industry - תעשיות ינוקא
investment encouragement - עידוד השקעות
investment goods - מוצרי השקעה
inferential statistics - סטטיסטיקה היסקית
investment grade - דירוג השקעות
inferior good - מוצר נחות
infinite elasticity - גמישות אינסופית
investment multiplier - מכפיל השקעות
inflation - אינפלציה
investment recovery - החזר השקעה
inflation accounting - חשבונאות אינפלציה
investment risk - סיכון השקעות
investment spending - הוצאה השקעתית
inflation premium - פרמיית אינפלציה
investor - משקיע
invisible export - יצוא סמוי
inflation target - יעד אינפלציה
invisible hand - יד נעלמה
inflationary gain - רווח אינפלציוני
invisible import - יבוא סמוי
inflationary gap - פער אינפלציוני
inflationary pressure - לחץ אינפלציוני
iron law of wages - חוק ברזל של השכר
irredeemable debenture / permanent bond / annuity bond / undated stock / perpetual bond - אִיגֶרֶת חוֹב צְמוּתָה
informal investigation - חקירה לא-פורמלית
irreversibility - אין-חזור
information - מידע
information agreement - הסכם מידע
information processing - עיבוד מידע
infrastructure - תשתית
israeli currency - מטבע ישראלי
infrastructure product - מוּצָר תַשְתִית
issue / offering / floatation - הַנְפָּקָה
issue department - מחלקת הנפקה
inland commerce - סחר פנים
issuing bank - בנק מנפיק
innocent entry barriers - מחסומי כניסה בתום-לב
item by item sampling - דגימת פריטים
itemized appropriation - הקצאה מפורטת
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות