לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
g.a.t.t. - גאט"ט
goods and services - מוצרים ושירותים
galloping inflation - אינפלציה דוהרת
goodwill - מוניטין
goodwill value - ערך מוניטין
gantt chart - תרשים גאנט
gap deepening - העמקת פערים
government aid - סיוע ממשלתי
gazumping - ניפוח
government banker - בנקאי הממשלה
gdp - תמ"ג
general agreement on tariffs and trade (g.a.t.t.) - הסכם כללי לתעריפי מכס וסחר (גאא"ט)
general agreement on trade in services (gats) - הסכם כללי לסחר בשירותים
government company - חברה ממשלתית
general agreement to borrow (gab) - הסכם כללי להלוואות
government consumption - צריכה ממשלתית
government credit - אשראי ממשלתי
government expenditure - הוצאה ממשלתית
general glut - גלישה כללית
government holdings - אחזקה ממשלתית
general insurance - ביטוח כללי
government loans - מִלוות מדינה
general price level - רמת מחירים כללית
government role - תפקידי ממשלה
general price level adjusted accounting - חשבונאות מותאמת לרמת מחירים כללית
government savings - חיסכון ממשלתי
general system of preferences - מערכת עדיפויות כללית
general tariff - מכס כללי
government statistician - סטטיסטיקן ממשלתי
general theory of expenditure - תורה כללית של הוצאות
governor of the bank of israel - נגיד בנק ישראל
generational accounting - חשבונאות בין-דורית
grade - דרגה
generic product - מוצר כללי
gradual devaluation - שער זוחל
genuine progress indicator [gpi - מדד קידמה ממשית
geodemography - גאו-דמוגרפיה
graduated tax - מס מדורג
geographical classification - סיווג גאוגרפי
grant-in aid - מענק ממשלתי
geometric progression - סִדרה גֵאומטרית
graph - גרף
graphic model - מודל גרפי
gestalt theory - תבניתית, תורה
giffen commodity - מוצר גיפן
gravity equation - מישוואת כבידה
gift tax - מס מתנות
gray market - שוק אפור
gini coefficient - מקדם גיני
great depression - שפל גדול
give up - ויתור
green economics - כלכלה ירוקה
global gender index - מדד מיגדר גלובלי
green revolution - מהפכה ירוקה
green shoot - זלזל ירוק
globalization - גלובליזציה
greenwashing - כיבוס ירוק
gni - הל"ג
gross - גולמי
gnomes of zurich - שדוני ציריך
gnp - תל"ג
gross domestic fixed capital formation - היווי הון קבוע מקומי ברוטו
gnp deflator - מִפחת תל"ג
gross domestic product (gdp) - תוצר מקומי גולמי (תמ"ג)
goals - מטרה
going concern - עסק חי
gross national product (gnp) - תוצר לאומי גולמי (תל"ג)
going concern concept - עיקרון עסק חי
gross private domestic investment - השקעה מקומית פרטית ברוטו
gross savings - חיסכון ברוטו
gold - זהב
group - קבוצה
gold account - חשבון זהב
group of seven (g7) - קבוצת השבע
gold block - גוש זהב
group of ten (g-10) - קבוצת העשר
gold bullion - מטיל זהב
groupe of eigth [g-8] - קבוצת השמונה
gold bullion standard - בסיס מטילי זהב
groupe of twenty [g-20] - קבוצת העשרים
gold certificate - תעודת זהב
groupe of twenty one [g-21] - קבוצת העשרים ואחת
gold coin - מטבע זהב
grouping - הקבצה
gold exchange standard - בסיס חליפין לזהב
growth - צמיחה
gold flow - זרימת זהב
growth company - חברת צמיחה
gold movement - תנועת זהב
growth indices - מדדי צמיחה
gold point - נקודת זהב
gold premium - פרמיית זהב
gold reserve - עתודות זהב
groww working capital - הון חוזר ברוטו
gold sterilization - עיקור זהב
guaranteed price - מחיר מובטח
golden rule - כלל זהב
goldilocke economy - כלכלת זהבית
good money - כסף טוב
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות