לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
f ratio - יחס "אף"
fluctuations - תנודות
face to face interview - ראיון פנים אל פנים
fluid asset / liquid asset - נֶכֶס נָזִיל
face value - שווי נקוב
flungible - בר-חליפין
facet - שטחות
facilities - אמצעים (2)
focus group interview - ראיון מיקוד קבוצתי
factor - גורם
food and agriculture organization (fao) - ארגון למזון ולחקלאות
footloose lndustry - ענף קל רגליים
forced savings - חיסכון כפוי
factor demand - ביקוש לגורם
factorial design - עיצוב פקטורלי
forecasting methods - שיטות חיזוי
factors of production - גורמי ייצור
foreign aid - סיוע חוץ
foreign bank - בנק זר
failure - כישלון
fair subsistence - קיום הוגן
foreign currency credit - אשראי במטבע חוץ
fair trade - סחר הוגן
foreign direct investment - השקעת חוץ ישירה
fallacy of composition - כשל חיבור
foreign exchange exposure - חשיפות מטבע חוץ
family - משפחה
foreign exchange gain - רֶוַוח המָרָה
family expenditure survey - סקר הוצאות משפחה
foreign exchange markets - שוקי מטבע חוץ
family life cycle - מחזור חיי משפחה
farmer - איכר
foreign investment - השקעת חוץ
fashism - פשיזם
foreign joint investment - השקעת חוץ משותפת
favorable balance of trade - מאזן מסחרי חיובי
feasibility study - חקר ישימות
foreign resources - מקורות חוץ
federal reserve system - פדרל רזרב סיסטם
foreign sector - מגזר חוץ
foreign trade - סחר חוץ
foreign trade multiplier - מכפיל סחר חוץ
foreign trade risks - סיכוני סחר חוץ
fictitious capital - הון מדומה
format - תבנית
field experiment - ניסוי שדה
formation rate - שיעורי היווי
field survey - סקר שדה
formula - נוסחה
finacial center - מרכז פיננסי
formulative study - מחקר גישוש
final demand - ביקוש סופי
fort knox - פורט נוקס
fortress europe - מבצר אירופה
finance company - חברה למימון
forward contract - חוזה מועדי
financial capital - הון פיננסי
forward exchange - עסקה למועד
financial concept of capital - הון - תפיסה פיננסית
forward integration - איחוד לפנים
financial derivatives - נגזרות פיננסיות
financial institution - מוסד כספי
fraction - שבר (2)
financial intermediaries - מתווכים פיננסיים
frame - מסגרת
financial investment - השקעה פיננסית
free competition - התחרות חופשית
financial leverage - מנוף פיננסי
free currrency - מטבע חופשי
financial leverage ratios - יחסי מנוף פיננסי
free enterprise - יוזמה חופשית
financial management - ניהול פיננסי
financial markets - שווקים פיננסיים
free gold - זהב חופשי
financial non-stability - אי-יציבות פיננסית
financial non-stability hypothesis - היפותזת אי-היציבות הפיננסית
financial risk - סיכון פיננסי
free market - שוק חופשי
financial sector - מגזר פיננסי
financial statement - דוח כספי (פיננסי)
financial statement ratios - יחסי דוחות כספיים
free trade agreement - הסכם סחר חופשי
financial system - מערכת פיננסית
free trade area - מרחב סחר חופשי
financier - מְמַמן
free trade zone - אזור סחר חופשי
financing - מימון
financing pool - מאגר מימון
freedom of entry - חופש כניסה
freedom of information - חופש מידע
finished goods - מוצר מוגמר
finished stock - תוצרת גמורה
freeze - הקפאה
firm location - מיקום פירמה
firm objectives - יעדי פירמה
friction- free capitalism - קפיטליזם ללא חיכוך
first-mover advantage - יתרון ראשוניות
frictional unemployment - אבטלה חיכוכית
fiscal agent - סוכן פיסקלי
friedmanism - פרידמניזם
friendly society - עמותה
full employment - תעסוקה מלאה
full line forcing - כפיית קו מוצרים
fiscal stabilizer - מייצב פיסקלי
full specialization - התמחות מלאה
fiscal year - שנת כספים
full-employment output - תפוקת תעסוקה מלאה
fully registered bond - איגרת חוב רשומה
function - פונקציה
fisher index - מדד פישר
function table - לוח תפקידים
five-year plan - תוכנית חומש
fix price - מחיר קבוע
functional distribution - התפלגות פונקציונלית
functional financing - מימון פונקציונלי
fixed exchange rate - שער חליפין קבוע
functional notation - סימון פונקציונלי
fixed factors of production - גורמי ייצור קבועים
functions of money - תפקידי כסף
fixed targets - מטרות קבועות
fund - קרן
fixed-pie assumption - עוּגָה קְבוּעָה
flexible planning - תיכנון גמיש
fundamental disequilibrium - חוסר שיווי משקל מהותי
flexible tariff - מכס גמיש
flight of capital - בריחת הון
funding a reserve - ייצוב עתודה
floating exchange rate - שער חליפין נייד
future commodities - סחורות עתידיות
future contract - חוזה עתידי
future value - ערך עתידי
futures - עתידיות
futurology - עתידנות
flow size / flow - גודל זרימה
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות