לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
equilibrium quantity - כמות שיווי משקל
earmark - הועדה
equiprobable - שווה סבירות
earmarked gold - זהב מיועד
equity - הגינות
equity capital - אֶקְוִויטִי
earnings variability - מישתנוּת רווחים
east europe development bank - בנק לפיתוח מזרח אירופה
equity vs. debt capital - הון עצמי לעומת הון זר
econometric model - מודל אקונומטרי
econometric research - מחקר אקונומטרי
econometrics - אקונומטריה
error percentage - אחוז שגיאות
economic - כלכלי
errors in hypothesis testing - טעות בבדיקת השערות
economic activity - פעילות כלכלית
errors number - מספר שגיאות
economic aid - סיוע כלכלי
economic boom - גאות כלכלית
escrow agent - סוכן השלשה
escrow agreement - הסכם נאמנות
establishment - משק (2)
economic council - מועצה כלכלית
estimate - אומדן
economic cycle - מחזור כלכלי
estimated cost - עלות אמודה
economic demand - ביקוש כלכלי
estimated revenue - אומדן הכנסות
economic democracy - דמוקרטיה משקית
estimating - אמידה
economic depletion - אזילה כלכלית
estimation sampling - דגימת אומדנים
economic depreciation - פחת כלכלי
etatism - אטטיזם
economic determinism - דטרמיניזם כלכלי
ethics - אתיקה
economic development - פיתוח כלכלי
economic efficiency - יעילות כלכלית
euro block - גוש אֵירו
economic event - אירוע כלכלי
economic fluctuations - תנודות כלכליות
economic forecast - תחזית כלכלית
economic freedom - חופש כלכלי
eurodollar - אירו-דולר
economic freedom index - מדד חופש כלכלי
economic friction - חיכוך כלכלי
euromarket - שוק אירו
europe agreements - הסכמי אירופה
economic good - מוצר כלכלי
european bank for reconstruction and development (ebrd) - בנק אירופי לשיקום ולפיתוח
economic growth - צמיחה כלכלית
european central bank (ecb) - בנק מרכזי אירופי
economic homogeneous - הומוגניות כלכלית
european coal and steel community - איגוד פחם ופלדה אירופאי
economic imperialism - אימפריאליזם כלכלי
european commission - נציבות השוק
economic law - חוק כלכלי
european currency unit (ecu) - יחידת מטבע אירופית (ימ"א)
economic liberlism - ליברליזם כלכלי
european development fund - קרן אירופאית לפיתוח
economic life - קיום כלכלי
european free trade association - אזור סחר אירופי
economic model - מודל כלכלי
european free trade association (efta) - איגוד אירופה לסחר חופשי (אאס"ח)
european investment bank - בנק אירופי להשקעות
economic organization - ארגון כלכלי
european monetary agreement - הסכם מוניטרי אירופי
economic planning - תיכנון כלכלי
european monetary institute - מוסד מוניטרי אירופי
economic price - מחיר כלכלי
european monetary union (emu) - איחוד מוניטרי אירופי
economic profit - רווח כלכלי
economic rent - רנטה כלכלית
european recovery program - תוכנית לשיקום אירופה
european regional development fund - קרן אירופאית לפיתוח אזורי
economic resource - משאב כלכלי
european single market - שוק יחיד אירופי
economic resources - מקורות כלכליים
european system of central banks (escb) - מערכת הבנקים המרכזיים האירופית
economic risk - סיכון כלכלי
european unit of account - יחידת חישוב אירופית
europena union (eu) - איחוד אירופי
economic sector - ענף כלכלי (2)
event - אירוע
economic stabilization - ייצוב כלכלי
economic statistics - סטטיסטיקה כלכלית
evolutionary theory of the firm - תורת פירמה אבולוציונית
economic surplus - עודף כלכלי
excess capacity - כושר יתר
economic system - שיטה כלכלית
excess demand - ביקוש עודף
economic theory - תורה כלכלית
excess supply - היצע עודף
economic union - איחוד כלכלי
exchange - חליפין
economic unit - יחידה כלכלית
exchange / bourse - בורסה
economic usefulness - תועלת כלכלית
economic value - ערך כלכלי
economic value of activity - ערך כלכלי של פעילות
exchange economy - משק חליפין
economic value of restraint - ערך כלכלי של מִגבלה
exchange gain or loss - הפרשי מטבע
economics - כלכלה
exchange rate mechanism (erm) - מנגנון שער חליפין
economies fo scope - יתרונות היקף
exchange stabilization fund - קרן ייצוב מטבע חוץ
economies of scale - יתרונות לגודל
exchange standard - בסיס חליפין
economism - משקיות (2)
exchange ststme - מערכת חליפין
economist - כלכלן
exchange transaction - עסקת חליפין
efective demand - ביקוש פעיל
excise tax - בלו
efective property rights - זכויות קיניין למעשה
exclusive event - אירוע בלעדי
effect - אפקט
exhaustive event - אירוע ממצה
effective demand - ביקוש אפקטיווי
exhaustive partition - חלוקה ממצה
effective exchange rate - שער חליפין אפקטיבי
existence - קִיּוּם
effective interest rate - שער ריבית אפקטיבי
effective protection - הגנה אפקטיבית
effective rate of interest - ריבית אפקטיבית
exogenous factor - גורם אקסוגני
effective tax - מס אפקטיבי
effectiveness - אפקטיביות
efficiency engineering - הנדסת ייעול
expansion - התרחבות
efficiency level - רמת יעילות
expectation - תוחלת
expectations - ציפיות
efficient market - שוק יעיל
efficient resources allocation - הקצאת מקורות יעילה
expected profits - תוחלת רווח
elastic - גמיש
expected utility - תועלת צפויה
elastic dedmand - ביקוש גמיש
expected value - ערך מיוחל
elastic product - מוצר גמיש
expenditure method - שיטת ההוצאה
elasticity - גמישות
expenditure tax - מס הוצאה
elasticity demand - גמישות ביקוש (2)
expense - הוצאה
elasticity of function - גמישות פונקציה
experience survey - סקר מומחים
elasticity of production - גמישות ייצור
experiment - ניסוי
elasticity of substitution - גמישות תחלופה
experimental design - דגם ניסויי
election economy - כלכלת בחירות
element of inadequacy - גורם אי-התאמה
expert opinion - דעת מומחים
elementary insurance - ביטוח אלמנטרי
expired cost - עלות פגה
embargo - אמברגו
explanatory coefficient - מקדם הסבר
embodied technique - טכניקה גשמית
explanatory variable - מישתנה מסביר
emerging economy - כלכלה מתעוררת
explicit alternative cost - עלות אלטרנטיבית גלויה
empirical - אמפירי
exploratory study - מחקר גישוש (2)
empirical research - מחקר אמפירי
exponential smooting - החלקה מעריכית
employed - מועסק
export - יצוא
employers association - ארגון מעסיקים
export credit - אשראי לייצוא
export import bank (eximbank) - בנק ליצוא וליבוא
employment multiplier - מכפיל תעסוקה
export incentives - תמריצי יצוא
empty intersection - הצטלבות פנויה
export of capital - יצוא הון
enabling - הסמכה (2)
export premium - פרמיית יצוא
enclosure - גידוּר (2)
export quotas - מִכסות יצוא
end product - מוצר סופי
export restraint agreement - הסכם הגבלת יצוא
endogenous factor - גורם אנדוגני
endowment insurance - ביטוח חיים מעורב
extended fund facility - קרן מטבע מיוחדת
enterprise - מִפעל
extensive cultivation - חקלאות אקסטנסיבית
entrepot trade - סחר מעבר
external advantages - יתרונות חיצוניים
entrepreneur - יזם
external balance - איזון חיצוני
external debt - חוב חיצוני
environmental analysis - ניתוח סביבתי
external disadvantages - חסרונות חיצוניים
environmental economics - כלכלה סביבתית
external diseconomies of scale - חסרונות לגודל חיצוניים
equalizing cost - עלות השוואתית
external economies of scale - יתרונות לגודל חיצוניים
equation - משוואה
external factor - גורם חיצוני
equation of exchange - משוואת חליפין
external injection - עירוי חיצוני
equilibrium conditions - תנאי שיווי משקל
external network effect - תוצא רשת חיצוני
external validity - תוקף חיצוני
external value - ערך חיצוני
equilibrium level of national income - רמת תוצר של שיווי משקל
equilibrium model - מודל שיווי משקל
extractive industry - תעשייה חולצת
equilibrium of industry - שיווי משקל ענפי
extraordinary obsolescence - התיישנות מיוחדת
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות