א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
דיאגרמה - diagram מטריאליזם דיאלקטי - dialectical materialism דיקטטורה של הפרולטריון - dictatorship of the proletariat אומד הפרשים - difference estimator עלות הפרשית - differential cost אוֹלִיגוֹפּוֹל דִיפְרֶנְצִיאָלִי - differential oligopoly אוֹלִיגוּפּוֹל מְיַיחֵד - differential oligopoly מכס מפלה - differential tariff מודל נפיצות - diffusion model נפיצות חידושים - diffusion of innovations תהליך נפיצות - diffusion proceas מחשב דיגיטלי - digital computer מחשב ספרתי - digital computer תַחלוּפָה שוּלִית פּוֹחֶתֶת - diminishing marginal substitution תועלת שולית פוחתת - diminishing marginal utility תועלת פוחתת - diminishing utility תפוקה פוחתת - diminishishing returns עלות ישירה - direct costs השקעה ישירה - direct investment עבודה ישירה - direct labor חומרים ישירים - direct material סטיית עלות חומרים ישירים - direct material cost variance ראיון מובנה ישיר - direct structured interview מס ישיר - direct tax אשראי מכוון - directed credit דירקטוריון - directorate ניוד "מלוכלך" - dirty float חיסרון - disadvantage דיסאג'יו - disagio שיעור ניכיון - discount rate התאמת שיעור ניכיון - discount rate adjustment שיעור ניכיון, התאמת - discount rate adjustment לוחות ניכיון - discount tables חלון אשראי - discount window זרם מזומנים מהוּוָן - discounted cash flow תזרים מזומנים מנוכה - discounted cash flow ערך תזרים מזומנים מנוכה - discounted cash value flow שיעור תשואה מנוכה (שת"ם) - discounted rate of return ערך מנוּכה - discounted value דגימת גילוי - discovery sampling מישתנה מקרי בדיד - discrete random variable מישתנה בדיד - discrete variable הכנסה לשיקול דעת - discretionary income מדיניות לפי שיקול דעת - discretionary policy ניתוח מפלה - discriminating analysis מונופול מפלה - discriminating monopoly אפליה / הפליה - discrimination הפליה - discrimination חסרונות לגודל - diseconomies of scale טכניקה מופשטת - disembodied technique אי-שיווי משקל - disequilibrium חוסר שיווי משקל - disequilibrium חוסר איזון - disequilibrium ניסוי מוסווה - disguised experiment חיסול אגר - dishoarding תמריץ שלילי - disincsentive בלימת אינפלציה - disinflation דיסאינפלציה - disinflation ביטול תיווך - disintermediation מימוש השקעה - disinvestment אירוע זר - disjoint event מדע עגום - dismal science פיזור - dispersion הכנסה פנויה - disposable income אי-חיסכון - dissaving תּוֹרַת חלוּקָּה - distribution theory יעילות הפצה - distribution efficiency אי-תועלת - disutility התבדרות / היתבדרות - divergence הגוונה - diversification הגוונת השקעות - diversification of investments דִּיבִידֶנְד / דִיוִוידֶנְד - dividend איזון דיבידנד - dividend equalization מדיניות דיווידֶנד - dividend policy דיבידנד לעומת רווח - dividend vs. earnings דיבידנד לעומת ריבית - dividend vs. interest חלוקת הכנסה - division of income חלוקת הכנסות - division of income חלוקת עבודה - division of labor חלוקת ייצור - division of production הפרדה בין בעלות לשליטה - divorce of ownership from control מס רציף - dock dues אקרדיטיב - documentary credit אשראי דוקומנטרי - documentary credit מדד עשיית עסקים - doing business index פער דולרי - dollar gap גלישת דולרים - dollar glut הצמדה לדולר - dollar linkage גוש דולר - dollar markets בסיס דולר - dollar standard דוֹלָרִיזָצְיָה - dollarization אשראי מקומי, התרחבות - domestic credit expansion התרחבות אשראי מקומי - domestic credit expansion (dce) ביקוש מקומי - domestic demand יצוא מקומי - domestic export תוצר מקומי - domestic product פירמה חולשת - dominant firm תוצא דומינו - domino effect חברת דוט-קום - dotcom company מקריות כפולה - double coincidence אינפלציה בעלת שתי ספרות - double digit inflation דגימה כפולה - double sampling שוק ירוד - down market דוז, תוכנית - doze plan תוכנית דוז - doze plan ריצה אל הדולר האחרון - drain on the reserves זכויות משיכה - drawing rights כלכלה כפולה - dual economy שוּק עבוֹדָה כָּפוּל - dual labor market המחרה כפולה - dual pricing מישתנה דמה - dummy variable הֶיצֵּף - dumping דואופול - duopoly דואופסון - duopsony בר-קיימא - durability מוצר בר-קיימא - durable goods משך אבטלה - duration of unemployment מחלה הולנדית - dutch disease ניתוח דינמי - dynamic analysis שיווי משקל דינמי - dynamic equilibrium מודל דינמי - dynamic model תיכנות דינמי - dynamic programming
נתונים - data מאגר נתונים - data bank איסוף נתונים - data collecting עיבוד נתונים - data processing נתון - datum כסף יקר - dear money הפחתת ערך - debasement חייב - debotr חוב - debt הון זר - debt capital דפלציה בשל חובות - debt deflation גבול הרשאה להתחייב - debt limit הרשאה להתחייב, גבול - debt limit ניהול חוב - debt management יחס שירותי חוב לחוב - debt of service ratio נייר ערך של חוב - debt security חילופי חוב - debt switch חוב-דפלציה - debt-deflation תורת חוב-דפלציה - debt-deflation theory נוֹשֶה - debtee / creditor ארץ חייבת - debtor nation מדינה חייבת - debtor nation החזר חובות - debts pay-off ניפוי (2) - debug ביזור - decentralization דצנטרליזציה - decentralization עשירון - decile מטבע עשרוני - decimal coinage החלטה - decision נִיתּוּחַ עֵץ הַחְלָטוֹת - decision tree analysis תַּהלִיךְ הַחְלָטָה - decision making process החלטות, מודל - decision model מודל החלטות - decision model תורת החלטות - decision theory עץ החלטות - decision tree עץ החלטות, ניתוח - decision tree analysis קבלת החלטות - decision-making ירידת פריון - decline of productivity יְעִילוּת שוּלִית פּוֹחֶתֶת - declining marginal efficiency שוק יורד - declining market עלות פוחתת - decreasing cost תשואה יורדת לגודל - decreasing returns to scale דדוקציה - deduction שיטה דדוקטיבית - deductive method אי-קיום - default אי-פירעון - default ענף הגנתי - defensive industry השקעה מתגוננת - defensive investment ביקוש דחוי - deferred demand מקדמות ארעיות - deficiency advances הקצבה לכיסוי גירעונות - deficiency appropriation תשלומי חסר - deficiency payments מימון גירעוני - deficit financing דפלציה - deflation לחץ דפלציוני - deflationary pressure ספירלה דפלציונית - deflationary spiral אבטלה דפלציונית - deflationary unemployment הפשרה - defreezing דרגת סיכון - degree of risk דרגות חופש - degrees of freedom מס דגרסיבי - degressive tax דה-תיעוש - deindustrialization דלפי, תחזית - delphi forecast תחזית דלפי - delphi forecast ביקוש - demand ביקוש והיצע - demand and supply עקומות ביקוש והיצע - demand and supply curves עקומת ביקוש והיצע - demand and supply curves עקומת ביקוש - demand curve גמישות ביקוש - demand elasticity ביקוש להון - demand for capital ביקוש להשקעה - demand for investment ביקוש להלוואות - demand for loans ביקוש לכסף - demand for money פונקציית ביקוש - demand function ניהול ביקוש - demand management מחיר ביקוש - demand price קשיחות ביקוש - demand rigidity לוח ביקוש - demand schedule עודף ביקוש - demand surplus אינפלציה של ביקוש - demand-pull inflation מעבר דמוגרפי - demographic transition דמוגרפיה - demography השפעת תצוגה - demonstration effect תצוגה, השפעת - demonstration effect אִזרוח - denationalization צפיפות - density יַחַס תְּלוּת - dependency ratio השקעה תלויה - dependent investment מישתנה תלוי - dependent variable מקורות בני-אזילה - depletable resources אזילה - depletion דלדול - depletion ביטוח פיקדונות - deposits insurance מטבע מופחת - depreciated currency פחת - depreciation אזור מצוקה - depressed area ראיון עומק - depth interview צִמצוּם הַסדָרה - deregulation דֶה-רֶגוּלַצְיָה - deregulation הסרת אסדרה - deregulation פיקדון נִגזר - derivative deposit תעסוקה נגזרת - derivative employment ביקוש נגזר - derived demand כלכלה תיאורית - descriptive economics מחקר מתאר - descriptive research סטטיסטיקה תיאורית - descriptive statistics מחקר תיאורי - descriptive study תְּקֵפוּת תֵּיאוּרִית - descriptives validity מודל דטרמיניסטי - deterministic model תהליך מוחלט (דטרמיניסטי) - deterministic process מדינה מפותחת - developed country ארץ מתפתחת - developing country פיתוח - development אזור פיתוח - development area בנק לפיתוח - development bank כלכלת פיתוח - development economics חברה למימון פיתוח - development finance company [dfcs] הלוואת פיתוח - development loan פיחות - develuation סטייה (2) - deviation פער דפלציוני - dflationary gap הגוונה אלכסונית - diagonal integration