לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
diagram - דיאגרמה
dialectical materialism - מטריאליזם דיאלקטי
data collecting - איסוף נתונים
dictatorship of the proletariat - דיקטטורה של הפרולטריון
data processing - עיבוד נתונים
difference estimator - אומד הפרשים
datum - נתון
differential cost - עלות הפרשית
dear money - כסף יקר
debasement - הפחתת ערך
differential tariff - מכס מפלה
debotr - חייב
diffusion model - מודל נפיצות
debt - חוב
diffusion of innovations - נפיצות חידושים
debt capital - הון זר
diffusion proceas - תהליך נפיצות
diminishing marginal substitution - תַחלוּפָה שוּלִית פּוֹחֶתֶת
debt management - ניהול חוב
diminishing marginal utility - תועלת שולית פוחתת
debt of service ratio - יחס שירותי חוב לחוב
diminishing utility - תועלת פוחתת
diminishishing returns - תפוקה פוחתת
debt switch - חילופי חוב
direct costs - עלות ישירה
debt-deflation - חוב-דפלציה
direct investment - השקעה ישירה
debt-deflation theory - תורת חוב-דפלציה
direct labor - עבודה ישירה
debtee / creditor - נוֹשֶה
direct material - חומרים ישירים
direct material cost variance - סטיית עלות חומרים ישירים
debts pay-off - החזר חובות
direct structured interview - ראיון מובנה ישיר
direct tax - מס ישיר
directed credit - אשראי מכוון
decile - עשירון
directorate - דירקטוריון
decimal coinage - מטבע עשרוני
decision - החלטה
disadvantage - חיסרון
decision making process - תַּהלִיךְ הַחְלָטָה
discount rate - שיעור ניכיון
decision theory - תורת החלטות
discount tables - לוחות ניכיון
decision tree - עץ החלטות
discount window - חלון אשראי
decision tree analysis - עץ החלטות, ניתוח
decision-making - קבלת החלטות
decline of productivity - ירידת פריון
discounted value - ערך מנוּכה
declining market - שוק יורד
discovery sampling - דגימת גילוי
decreasing cost - עלות פוחתת
discrete random variable - מישתנה מקרי בדיד
decreasing returns to scale - תשואה יורדת לגודל
discrete variable - מישתנה בדיד
deduction - דדוקציה
discretionary income - הכנסה לשיקול דעת
deductive method - שיטה דדוקטיבית
discriminating analysis - ניתוח מפלה
defensive industry - ענף הגנתי
discriminating monopoly - מונופול מפלה
defensive investment - השקעה מתגוננת
deferred demand - ביקוש דחוי
diseconomies of scale - חסרונות לגודל
deficiency advances - מקדמות ארעיות
disembodied technique - טכניקה מופשטת
deficiency payments - תשלומי חסר
disguised experiment - ניסוי מוסווה
deficit financing - מימון גירעוני
dishoarding - חיסול אגר
deflation - דפלציה
disincsentive - תמריץ שלילי
deflationary pressure - לחץ דפלציוני
deflationary spiral - ספירלה דפלציונית
disintermediation - ביטול תיווך
deflationary unemployment - אבטלה דפלציונית
disinvestment - מימוש השקעה
defreezing - הפשרה
disjoint event - אירוע זר
degree of risk - דרגת סיכון
dismal science - מדע עגום
degrees of freedom - דרגות חופש
dispersion - פיזור
degressive tax - מס דגרסיבי
disposable income - הכנסה פנויה
deindustrialization - דה-תיעוש
dissaving - אי-חיסכון
distribution theory - תּוֹרַת חלוּקָּה
demand - ביקוש
distribution efficiency - יעילות הפצה
demand and supply - ביקוש והיצע
disutility - אי-תועלת
demand curve - עקומת ביקוש
diversification - הגוונה
demand elasticity - גמישות ביקוש
diversification of investments - הגוונת השקעות
demand for capital - ביקוש להון
demand for investment - ביקוש להשקעה
dividend equalization - איזון דיבידנד
demand for loans - ביקוש להלוואות
demand for money - ביקוש לכסף
dividend vs. earnings - דיבידנד לעומת רווח
demand management - ניהול ביקוש
demand price - מחיר ביקוש
division of labor - חלוקת עבודה
demand rigidity - קשיחות ביקוש
division of production - חלוקת ייצור
demand schedule - לוח ביקוש
divorce of ownership from control - הפרדה בין בעלות לשליטה
demand surplus - עודף ביקוש
dock dues - מס רציף
demand-pull inflation - אינפלציה של ביקוש
demographic transition - מעבר דמוגרפי
doing business index - מדד עשיית עסקים
demography - דמוגרפיה
dollar gap - פער דולרי
denationalization - אִזרוח
dollar linkage - הצמדה לדולר
density - צפיפות
dollar markets - גוש דולר
dependency ratio - יַחַס תְּלוּת
dollar standard - בסיס דולר
dependent investment - השקעה תלויה
dependent variable - מישתנה תלוי
domestic credit expansion - אשראי מקומי, התרחבות
depletable resources - מקורות בני-אזילה
domestic credit expansion (dce) - התרחבות אשראי מקומי
domestic demand - ביקוש מקומי
deposits insurance - ביטוח פיקדונות
domestic export - יצוא מקומי
depreciated currency - מטבע מופחת
domestic product - תוצר מקומי
depreciation - פחת
dominant firm - פירמה חולשת
depressed area - אזור מצוקה
domino effect - תוצא דומינו
depth interview - ראיון עומק
dotcom company - חברת דוט-קום
double coincidence - מקריות כפולה
derivative deposit - פיקדון נִגזר
derivative employment - תעסוקה נגזרת
double sampling - דגימה כפולה
derived demand - ביקוש נגזר
down market - שוק ירוד
descriptive economics - כלכלה תיאורית
descriptive research - מחקר מתאר
descriptive statistics - סטטיסטיקה תיאורית
drawing rights - זכויות משיכה
descriptive study - מחקר תיאורי
dual economy - כלכלה כפולה
deterministic model - מודל דטרמיניסטי
dual pricing - המחרה כפולה
dummy variable - מישתנה דמה
developed country - מדינה מפותחת
dumping - הֶיצֵּף
developing country - ארץ מתפתחת
duopoly - דואופול
development - פיתוח
development area - אזור פיתוח
durability - בר-קיימא
development bank - בנק לפיתוח
development economics - כלכלת פיתוח
duration of unemployment - משך אבטלה
development finance company [dfcs] - חברה למימון פיתוח
dutch disease - מחלה הולנדית
development loan - הלוואת פיתוח
dynamic analysis - ניתוח דינמי
develuation - פיחות
dynamic equilibrium - שיווי משקל דינמי
deviation - סטייה (2)
dynamic model - מודל דינמי
dflationary gap - פער דפלציוני
dynamic programming - תיכנות דינמי
diagonal integration - הגוונה אלכסונית
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות