לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
table - לוח
total product - תפוקה כוללת
take-off point - נקודת המראה
total profit - רווח כולל
takeover - השתלטות
total return - תשואה כוללת
tangent - משיק
target population - אוכלוסיית מטרה
total revenue - פדיון כולל
total utility - תועלת כוללת
total utility curve - עקומת תועלת כוללת
tariff concessions - העדפות מכס
total variable cots - עלות משתנה כוללת
tariff war - מלחמת מכס
traceable cost - עלות בת-עיקוב
taste - טעם
trade - סחר
trade agreement - חוזה מסחרי
tax base - בסיס מס
trade area - אזור סחר
tax burden - נטל מס
trade balance - מאזן סחר חוץ
tax farming - החכרת מס
tax hypothecation - מישכּוּן מס
trade barriers - מחסומי סחר
tax reform - רפורמת מס
trade creation - יצירת סחר
trade deficit - גירעון מסחרי
taxation - מיסוי
trade deviation - הסטת סחר
taxation principles - עקרונות המיסוי
trade gap - פער מסחרי
technical assistance - סיוע טכני
trade relations - קשרי סחר
technical efficiency - יעילות טכנית
trade restrictions - הגבלות סחר
technocracy - טכנוקרטיה
trade secret - סוד מסחרי
technological gap - פער טכנולוגי
trade surlus - עודף מסחרי
technological progressiveness - התקדמות טכנולוגית
technological unemployment - אבטלה טכנולוגית
trade war - מלחמת סחר
technology - טכנולוגיה
telephone interview - ראיון בטלפון
trade-weighted exchange rate - שער חליפין משוקלל סחר
temporary unemployment - אבטלה זמנית
trademark - סימן מסחר
tenant farmer - אריס
tragedy of the commons - טרגדיית נחלת הכלל
terms of trade - תנאי סחר
tranche - מנה
tertiary industry - ענף שלישוני
transaction velocity - מהירות עסקות
transactions motive - מֵנִיעַ עִסְקוֹת
transfer payments - תשלומי העברה
transfer tax - מס העברה
thatcherism - תצ'ריזם
transfers - העברות
the invisible hand - היד הנעלמה
transformation - טרנספורמציה
the great depression - המשבר הגדול
transformation curve - עקומת תמורה
the international - אינטרנציונל
transit duties - מכסי מעבר
the new federation of workers - ההסתדרות החדשה
transit transaction - עסקת מעבר
the road to serfdom - הדרך לצמיתות
transition economies - כלכלות מעבר
the thirties crisis - משבר שנות השלושים
transition probability - הסתברות מעבר
the visible hand - היד הגלויה
transitional economy - כלכלת מעבר
theorem - תיאורמה
transitory income - הכנסה חולפת
transmission mechanism - מנגנון תמסורת
theory of firm - תורת פירמה
transparency - שקיפות
theory of markets - תורת שווקים
transport insurance - ביטוח הובלה
theory of money - תורת כסף
transportation cost - דמי הובלה
theory of value - תורת ערך
treasury account - חשבון אוצר
theory of wages marginal productivity - תורת פריון שולי של שכר
treaty of maastricht - אמנת מסטריכט
tree trade - סחר חופשי
trend - מגמה
third world - עולם שלישי
trend analysis - ניתוח מגמה
thurstones equal appearing interval - סולם תורסטון
trend index - מדד מגמה
tiger economies - כלכלות הנמרים
time - זמן
trial and error - ניסוי וטעייה
triangular trade - סחר משולש
time lags - שיהוי זמן
trickle down - חִלחוּל
trigger price - מחיר תגובה
time reference of interest - העדפת זמן
time series - סִדרה עתית
trustee - נאמן
turn around - מיפנה
time value of money - ערך זמן של כסף
turning point - נקודת מפנה
tobin tax - מס טובין
turnkey contract - מִכלול מוכן
token money - מטבע סמלי
turnpike - דרך המלך
two-tier system - שער כפול, שיטת
tying restrictions - הגבלות כובלות
total error - טעות כוללת
total expenditure - הוצאה כוללת
total factor productivity [tfp] - פריון כולל
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות