לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
backdoor financing - מימון עוקף
binary - בינרי
backward - נסיגה (2)
backward effect - גורם נסיגה
binomial distribution - התפלגות בינומלית
backward integration - איחוד לאחור
binomial probability distribution - התפלגות הסתברויות בינומלית
backwardation - אחורנוּת
balance of indebtdenes - מצבת חובות
bit - ביט
balance of indebtedness - מאזן חובות
bits of information - יחידות מידע
balance of invisibles - מאזן שירותים
black economy - כלכלה שחורה
black market - שוק שחור
balance of payment loan - הלוואת מאזן תשלומים
balance of payments - מאזן תשלומים
blair house agreement - הסכם בלֵיר הַאוּס
balance of payments deficit - גירעון במאזן התשלומים
blanket appropriation - הקצאה בסכום כולל
balance of payments surplus - עודף במאזן תשלומים
blind product test - מבחן עיוור
balance of trade - מאזן מסחרי
balance sheet - מאזן
block sampling - דגימת חבילה
balance sheets consolidation - איחוד מאזניים
blockade - הסגר ימי
balance-sheet ratios - יחסי מאזן
blocked currency - מטבע חסום
balanced budget - תקציב מאוזן
board of directors - מועצת מנהלים
balanced budget multiplier - מכפיל תקציב מאוזן
bolshevism - בולשוויזם
balanced economy - כלכלה מאוזנת
balanced growth - צמיחה מאוזנת
balancing transaction - עסקה מאזנת
bally concore agreement - הסכם באלי-קונקור
bonus shares - מניות הטבה
bally-concore agreement - באלי-קונקורד, הסכם
bambling - הימור
boom - גאות
bank - בנק
boom and bust - גאות ושפל
boom market - שוק גואה
bank debits - חיובי בנק
bank deposit - פיקדון בנק
bank for international settlement (bis) - בנק לסילוקין בינלאומיים
bank money - כסף בנקאי
bank of israel - בנק ישראל
bank of israel law - חוק בנק ישראל
bottleneck unemployment - אבטלת צוואר בקבוק
bourgeoisie - בורגנות
banker's bank - בנקאי הבנקים
banking institution - מוסד בנקאי
brain trust - צוות מוחות
brand - מותג
barganning power - כוח מיקוח
break-even analysis - בחינת נקודת איזון
barriers - מחסומים
break-even point - נקודת איזון
barriers to entry or exit - חסמי כניסה או יציאה
breton-woods - ברטון-וודס
bretton-woods agreement - הסכם ברֶטון-ווּדס
bridging loan - הלוואת גישור
barter economics - כלכלת חליפין
base - בסיס
bubble - בועה
base period - תקופת בסיס
budget - תקציב
budget calender - לוח תִקצוב
base-weighted index - מדד משוקלל בסיס
budget constraint - אילוצי תקציב
basel 1 / basel 2 - באזל 1 / באזל 2
basel agreement - הסכם בזל
budget line - קו תקציב
basel concordat - אמנת בזל
baseline - קו מידה
budget surplus - עודף תקציבי
budget variance - סטייה תקציבית
basic research - מחקר בסיסי
budget year - שנת תקציב
budgetary control - פיקוח תקציבי
bayes' rule - כלל בייס
budgetary limitation - מגבלת תקציב
buffer stock - מלאי ביטחון
buisiness envirement analysis - ניתוח סביבה עסקית
bullion - מטיל
bundle - סל
bundle of utilities - סל תועלת
bearer stock - מניה למוכ"ז
burden of debt - עומס חוב
beggar thy neighbor policy - מדיניות 'רושש את השכן'
beggar-thy-neighbor policy - רושש את השכן, מדיניות
bureaucracy - ביורוקרטיה
behavioral economics - כלכלה התנהגותית
business - עסק
behavioral theory of firm - תורת התנהגות פירמה
business activity - פעילות עסקית
bellow full employment equilibrium - שיווי משקל מתחת לתעסוקה מלאה
business administration - מִנהל עסקים
business confidence - אמון עסקי
benefit principle - עיקרון התועלת
business cycle - מחזור עסקים
benefit received - תועלת שנתקבלה
business entity - ישות עסקית
benefit-cost ratio - יחס תועלת-עלות
business environment - סביבה עסקית
bernoulli distribution - התפלגות ברנולי
business failure - כישלון עסקי
bertrand competition - התחרות בֶרטרַאנד
business financing - מימון עסקים
business game - משחק עסקים
business income - הכנסה עסקית
business management - ניהול עסקים
business organization - ארגון עסקי
bias - הטיה
business panic - בהלת עסקים
biased sample - מידגם מוטה
business trust - נאמנות עסקית
business valuation - הערכת עסקים
big mac index - מדד בּיג מֶק
bust - שבר
bilateral monopoly - מונופול דו-צדדי
buyer's monopoly - מונופול קונים
bilateral trade - סחר דו-צדדי
buyers concentration - ריכוזיות קונים
bilateral trade agreement - הסכם סחר דו-צדדי
buyers market - שוק קונים
bill refinancing - מיחזור שטר
buyers or sellers panic - בהלת קונים או מוכרים
bimodal distribution - התפלגות דו-שכיחית
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות