לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
sacrifice ratio - יחס הקרבה
solidarism - סולידריות
solow economic growth model - מודל סולו לצמיחה כלכלית
solow residual - יתרת סולו
salary - משכורת
sale - מכר
sources of capital - מקורות הון
sales finance company - חברה למימון מכירות
spearman rank correlation coefficient - מקדם מיתאם דרגות של ספירמן
sample - מידגם
specialisation - היתמחות
specialization - התמחות
sample frame - מסגרת מידגם
sample size - גודל מדגם
specie point - נקודת מטבע
sample space - מרחב מִדגם
sampling - דגימה
specification error - טעות ספציפיקציה
sampling distribution - התפלגות דגימה
speculation - ספקולציה
sampling error - טעות דגימה
sampling for variables - דגימת משתנים
sampling fraction - יחס דגימה
spending unit - יחידת הוצאה
sampling with replacement - דגימה עם החזרה
spill-over - גלישה
sampling without replacement - דגימה ללא החזרה
satisficing theory - תורת סיפוק
spread effect - גורם התפשטות
satisfying level - רמת הסתפקות
satisfying profit - רווח מספק
stability - יציבות
saudi arabian monetary agency (sama) - סוכנות מוניטרית של ערב הסעודית
stability and growth pact - אמנת היציבות והצמיחה
saved value - ערך נחסך
stabilization - ייצוב
saving and investment - חיסכון והשקעה
stabilizers - מייצבים
savings - חיסכון
stabilzation policy - מדיניות ייצוב
savings bank - בנק לחיסכון
stable equilibrium - שיווי משקל יציב
stable money - כסף יציב
stagflation - סטגפלציה
scale - סולם
scale of measurement - סולם מדידה
stakeholders - בעלי עניין
scaling - סילום
stand-by authority - סמכות בעתודה
stand-by credit - אשראי בעתודה
scarcity value - ערך נדירוּת
standard - תֶקֶן
scatter diagram - דיאגרמת פיזור
standard contract - חוזה אחיד
schedule - טַבְלָה
standard contract law - חוק חוזים אחידים
scheduling - ליווח
standard cost basis - בסיס עלות תקנית
schematic model - מודל מופשט
standard deviation - סְטִייַת תֶּקֶן
science park - קריית מדע
standard error - טעות תקן
screening - ניפוי
standard of deferred payments - אמצעי לתשלומים דחויים
standard of living - רמת חיים
seasonal adjustment - התאמה עונתית
standard of measurement - אמצעי מדידה
seasonal component - מרכיב עונתי
standard score - ציון תקן
standard turnover - יחס תקני
seasonal trend - מגמה עונתית
seasonal unemployment - אבטלה עונתית
standing loan - הלוואה עומדת
seasonal variation - סטייה עונתית
seasonality - עונתיות
state debt - חוב מדינה
seasonally adjusted - מנוכה עונתיות
state insurance - ביטוח ממשלתי
second industrial revolution - מהפכה תעשייתית שנייה
static analysis - ניתוח סטטי
second-best theory - תורת השני-בטיבו
static economy - כלכלה סטטית
statistic - סטטיסטי
secondary boycott - חרם משני
statistical accounting - חשבונאות סטטיסטית
secondary deposit - פיקדון משני
statistical association - קשר סטטיסטי
secondary industry - ענף שניוני
statistical bank - מאגר סטטיסטי
secondary information - מידע משני
statistical error - טעות סטטיסטית
statistical estimating - אמידה סטטיסטית
secular - רב-שנתי
statistical hypothesis - השערה סטטיסטית
secular stagnation - סטגנציה מתמשכת
statistical regularity - סדירות סטטיסטית
statistical sampling - דגימה סטטיסטית
statistical series - סִדרה סטטיסטית
segmentation market - שוּק מפוּלח
statistical tables - לוחות סטטיסטיים
statistical test - מבחן סטטיסטי
seigniorage - הפרש ערך
statistics - סטטיסטיקה
selective control - פיקוח סלקטיבי
status symbol - סמל מעמד
selective tariff - מכס סלקטיבי
stepped costs - עלות מִדרגית
self consumption - צריכה עצמית
stepwise regression - רגרסיה בשלבים
self interest law - חוק אינטרס אישי
sterilization - עיקור
self itnerest - אינטרס אישי
sterilized intervention - התערבות מעוקרת
self sufficiency - הספקה עצמית
self-frustrating expectations - ציפיות המסכלות את עצמן
sterling block - גוש סטרלינג
self-fulfiling expectations - ציפיות המגשימות את עצמן
sticky price - מחיר קשיח
seller - מוכר
stochastic - סטוכסטי
seller's surplus - עודף מוכר
stochastic equation - משוואה סטוכסטית
sellers over - יתר מוכרים
sellers' market - שוק מוכרים
stochastic process - תהליך סטוכסטי
stock company - חברת מניות
sensitive sectors - מגזרים רגישים
stock exchange and capital market - בורסה ושוק הון
sequential analysis - ניתוח עוקב
sequential investment decisions - החלטות השקעה עוקבות
sequential sampling - דגימה סדרתית
storage of value - מִצבור ערך
serfdom - צמיתות
store of value - מאגר ערך
straight line method - שִׁיטַת קַו יָשָר
service - שירות
strategic planning - תיכנון אסטרטגי
service capacity - כושר תפוקה
service industries - שירותים
stratified random sampling - דגימה מקרית בשכבות
service mark - סימן שירות
stratified sampling - דגימת שכבות
services sector - מגזר שירותים
strength - עוצמה
servitude - זיקת הנאה
stress-testing - מבחן לחץ
strike - שביתה
structural - מבני
structural equation - משוואה מבנית
shadow price - מחיר צל
structural inflation - אינפלציה מבנית
shakeout - ניעוּר
structural observation - תצפית מיבנית.
share capital - הון מניות
share cropping - חלוקת יבול
structure of industry - מבנה ענפי
share index - מדד מניות
structured interview - ראיון מובנה
share/stock - מניה
sub-contractor - קבלן משנה
shared revenue - הכנסה מתחלקת
sub-prime crisis - משבר הסב-פריים
shares issue - הנפקת מניות
sub-sampling - דגימת משנה
shekel - שֶׁקֶל
sherman act - חוק שרמן
subjective rate of interest - שער ריבית סובייקטיבי
shock - הלם
subjective theory of value - תורת ערך סובייקטיבית
short retm planning - תיכנון לטווח קצר
subjectivist revolution - מהפכה סובייקטיבית
short run - טווח קצר
short term trend - מגמה לטווח קצר
short-termism - קוצר ראות
signaling - איתות
significance test - מבחן מובהקות
silicon valley - עמק הסיליקון
substitute value - ערך מוחלף
substitution - תַחלוּפָה
substitution account - חשבון תחלופה
silver certificate - תעודת כסף
simple average - ממוצע פשוט
suburbia - פירבור
simple event - אירוע פשוט
succesive classification - סיווג רציף
simple index - מדד פשוט
success - הצלחה
simple random sample - מידגם מיקרי פשוט
sum of absolute deviation - סכום סטיות מוחלטות
simple random sampling - דגימה מקרית פשוטה
sum of squared deviation - סכום ריבועי סטיות
simple regression - רגרסיה פשוטה
sum of squares - סכום ריבועים
singapore inter-bank offered rate (sibor) - סיבו"ר
single currency - מטבע יחיד
single europe act - חוק אירופה אחת
super-cycle - מחזור-על
single sampling - דגימה יחידה
super-normal profits - רווחים עודפים
superannuation fund - קופת קִצבה
size of error - גודל שגיאה
supernumerary income - הכנסה חופשית
skewed distribution - התפלגות מוטה
supersession - אי-התאמה
skewness - שבר (3)
supervisory council on restraint of trade - מועצה לפיקוח על הגבלים עסקיים
supplemental appropriation - הקצבה נוספת
skimming pricing - המחרת גריפה
supply - היצע
slavery - עבדות
supply and demand - היצע וביקוש
sliding scale - סולם נע
supply elasticity - גמישות היצע
slow asset - נכס אִטי
supply function - פונקציית היצע
slow down - האטה
supply furve - עקומת היצע
slump - שפל (2)
supply of capital - היצע הון
slutsky equation - משוואת סלוצקי
supply price - מחיר היצע
small business - עסק קטן
supply schedule - לוח היצע
small industry - תעשייה זעירה
supply side economics - כלכלת צד היצע
smithsonian agreement - הסכם סמיטסון
supply-side policy - מדיניות צד-היצע
smoothing methods - שיטות החלקה
support price - מחיר תמיכה
smooting - החלקה
suppressed inflation - אינפלציה כבושה
smooting methods - החלקה, שיטות
supranational company - חברה על-לאומית
snake system - נחש מטבעות
surplus - עודף
snowball sample - מידגם כדור שלג
surplus demand - ביקוש עודף (2)
surplus reserve - עתודה (2)
social accounting - חשבונאות חברתית
surplus value - ערך עודף
social analyst - אנליסט חברתי
survey - סקר
social benefits-costs - תועלת-עלות חברתית
survey area - אזור סקר
social capital - הון חברתי
survey-feedback activities - פעילויות משוב-סקר
surviving index - מדד הישרדות
social desirability - רצייה חברתית
social environment - סביבה חברתית
social good - מוצר חברתי
social income - הכנסה חברתית
social insurance - ביטוח סוציאלי
social market - שוק חברתי
social mobility - ניידות חברתית
symmetric bell-shaped graph - עקומה סימטרית פעמונית
social overhead capital - הון תקורה חברתי
symmetric distribution - התפלגות סימטרית
social services - שירותי רווחה
symmetric measure - מודד סימטרי
syndicalism - סינדיקליזם
social welfare - רווחה חברתית
syndicate - סינדיקט
system analysis - ניתוח מערכות
systematic error - טעות שיטתית
soft currency - מטבע רך
systematic risk - סיכון שיטתי
soft landing - נחיתה רכה
systematic sampling - דגימה שיטתית
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות