דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
סחר אזורי - regional trade הסכמי סחר אזוריים - regional trade agreements (rtas) אבטלה אזורית - regional unemployment פנקס שמות עסק - register of business names פנקס כינויי מקור - register of origin marks פנקס פטנטים - register of patents פנקס סימני מסחר - register of trade marks איגרת חוב על-שם - registered bond איגרת חוב רשומה לגבי הקרן בלבד - registered coupon bond נייר ערך על-שם - registered security מניה על-שם - registered stock רגרסיה - regression תסוגה - regression ניתוח רגרסיה - regression analysis רגרסיה, ניתוח - regression analysis מקדמי רגרסיה - regression coefficients משוואת רגרסיה - regression equation קו רגרסיה - regression line עלות רגרסיבית - regressive costs היצע רגרסיבי - regressive supply מס רגרסיבי - regressive tax אסדרה - regulation וַסָת - regulator ארביטרז' אסדרתי - regulatory arbitrage שֶבי המסדיר - regulatory capture שבי אסדרה - regulatory capture כישלון אסדרה - regulatory failure רשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום - rehabilitation of depressed areas authority אירוע קשור - related event מודד ריכוזיות יחסי - relative concentration measure שכיחות יחסית - relative frequency התפלגות פרופורציות - relative frequency distribution התפלגות תדירויות יחסית - relative frequency distribution היסטוגרמת פרופורציות - relative frequency histogram תרשים תדירויות יחסי - relative frequency histogram הכנסה יחסית - relative income תיאוריית הכנסה יחסית - relative income hypothesis ערך יחסי - relative value מהימנות - reliability רָמַת אמִינוּת - reliability level הקלה - relief סעד - relief / welfare סטייה מורשית (2) - remedy החזרה למחזור - remonetization אירוע נמנע - remote event רנטה - rent רְדִיפַת רֶנְטוֹת - rent seeking שאיפה לרנטה - rent seeking נִיתוּחַ כַּדָאִיוּת - rentability analysis בעל הכנסה - rentier מדד ויתור - renunciation index ביקוש חילוף - replacement demand שיעור תחלופה - replacement rate יציג - representative פירמה מייצגת - representative firm מוצר מייצג - representative good כסף יציג - representative money שער יציג - representative rate מידגם מייצג - representative sample מידגם יציג - representative sample שִיחזור (2) - reproducibility שיחזור - reproducibility פְּרִיסָה מֵחָדָש - rescheduling חקר - research מחקר - research עצִימוּת מֶחְקָר וּפִיתוּחַ (מו"פ) - research and development intensity מחקר ופיתוח (מו"פ) - research and development (r&d) מחלקת מחקר (של בנק ישראל) - research department דגם מחקר - research model יעדי מחקר - research objectives מחקר, תהליך - research process תהליך מחקר - research process עתוּדַת עבוֹדָה - reserve army צבא מובטלים בעתודה - reserve army of the unemployed מטבע עתודה - reserve currency מטבע יתרות - reserve currency זכות שמורה - reserve power יחס נזילות - reserve ratio הוראות נזילות - reserve requirements עתודות לעומת קרנות - reserves vs funds טעות שיוּרית - residual error יישוב ניגודים - resolution of conflicits מקורות/משאבים - resources מַשְאַבִּים - resources הקצאת משאבים - resources allocation טעות תשובה - response error שיעור תגובות - response rate הגבל עסקי - restraint of trade נוהל מסייג - restrictive practice עיסוק מגביל - restrictive practice חוק הגבלים עסקיים - restrictive trade practice law הדמיית תוצאות - results simulation מדד מחירים קמעונאיים - retail price index תגמול - retaliation מכס תגמול - retaliatory duty שְׁיָיר - retention תשואה להון - returns to capital תפוקה לגודל - returns to scale תשואה לגודל - returns to scale תשואה לתשומת גורם ייצור משתנה - returns to the variable factor input ייסוף - revaluation שיערוך - revaluation תיסוף - revaluation העדפה גלויה - revealed preference מכס פיסקלי - revenue tariff פער תשואה הפוך - reverse yield gap תוצאה מתוקנת - revised sequence סוציאליזם רביזיוניסטי - revisionary socialism שוויון רִיקָארְדיָיני - ricardian equivalence תורת רנטה ריקרדיאנית - ricardian theory of rent קשיחות - rigidity סִיכּוּן - risk תשואה להון מתואמת סיכון - risk adjusted return on capital (raroc) ניתוח סיכונים - risk analysis הון סיכון - risk capital פונקציית סיכון - risk function סיכון אינפלציה - risk of inflation פרמיית סיכונים - risk premium סיכון לעומת סיכוי - risk vs. reward סיכון לעומת אי-ודאות - risk vs. uncertainty חברה חסרת סיכון - riskless society צומת - rode גלגול - roll over החזרה לקדמות (2) - rollback יעדים ניידים - rolling targets אמנת רומא - rome treaty ייצור מעגלי - roundabout production עיגול - rounding תמלוגים - royalties כלל - rule בהלת בנקים - run on a bank הסתלקות מפעל - runaway industry
מיתאם אַר (R) - r correlation גלישת מו"פ - r&d spillover הִתְעוֹרְרוּת - rally אקראיות - random מקריות - random טעות מקרית - random error ניסוי מקרי - random experiment תְנוּדוֹת אַקְרָאִיוֹת - random fluctuation מיספרים מקריים - random numbers מספרים אקראים - random numbers מספרים מקריים - random numbers לוח מספרים מקריים - random numbers schedule מידגם אקראי - random sample מידגם מיקרי - random sample דגימה אקראית - random sampling דגימה מקרית - random sampling טעות דגימה מקרית - random sampling error מישתנה אקראי - random variable מישתנה מקרי - random variable סטייה אקראית - random variance סטייה מקרית - random variance הליכת אקראי - random walk עיצוב אקראי מרובע - randomized block design תגובה אקראית - randomized response תגובה אקראית, שיטת - randomized response technique טווח (3) - range תחום - range טווח זמן - range of time מִיתאם ציונים - rank correlation ציון יחסי - ranking מכירות קמעונאיות - ratail sales השפעת מַחְגֵּר - ratchet effect מַחְגֵּר, השפעת - ratchet effect שיעוּר - rate שער חליפין - rate of exchange הפרשי שער - rate of exchange differentials ביטוח שער - rate of exchange insurance אינפלציה, שיעור - rate of inflation שיעור אינפלציה - rate of inflation שיעור ריבית - rate of interest שַׁעַר רִיבִּית - rate of interest שִׁיעוּר תְּשׂוּאָה - rate of return תשואה, שיעור - rate of return פיקוח על תעריפים - rate regulations הַערָכַת נְייָרוֹת עֵרֶךְ - rating of securities יחס - ratio ניתוח יחסים - ratio analysis תרשים יחסים - ratio chart סולם יחס - ratio scale סולם מנה - ratio scale יחס לממוצעים נעים - ratio to moving average ציפיות הגיוניות - rational expectations תורת ציפיות הגיוניות - rational expectations theory רציונליות / שִׂכליוּת - rationalism רציונליזציה שיכלון - rationalization קיצוב - rationing חומרי גלם - raw naterials פריסת עבודה מחדש - re-deployment of labor הִנדוס מחדש - re-enginnering יצוא חוזר - re-export יבוא חוזר - re-import ביטוח מִשנה - re-insurance השקעה חוזרת - re-investment שיעור השקעה חוזרת - re-investment rate הנפקה מחדש - re-issue הלאמה חוזרת - re-nationalization סקר חוזר - re-survey עקומת תגובה - reaction curve קריאות, מדד - readership index כסף זמין - ready money רֵייגֶניזם / רייגונומיקס - reaganism כלכלת רייגן - reaganomics ראלי - real יתרות ריאליות - real balance תוצא יתרה ריאלית - real balance effect שטרות ממשיים - real bills מחזור עסקים ריאלי - real business cycle יתרות מזומנים ריאליות - real cash balance עלות ריאלית - real cost פיחות ריאלי - real devaluation נכסי דלא ניידי (נדל"ן) - real estate מקרקעין כמנוף צמיחה - real estate as growth leverag שער חליפין ראלי - real exchange rate רווח ריאלי - real gain הכנסה ריאלית - real income ריבית ראלית - real interest גבול אמיתי - real limit הפסד ריאלי - real loss הכנסה לאומית ריאלית - real national income תורת האופציות הראליות - real options theory הכנסה פנויה ראלית - real personal disposable income מחיר ריאלי - real price מקרקעין - real property שיעור תשואה ריאלי - real rate of return ערך ריאלי - real value שָׂכָר רֵאָלִי - real wages אירוע אפשרי סביר - reasonably possible event טַעמֵי אַפְלָיָה - reasons for discrimination מיתון - recession נסיגה - recession שפל - recession פעולת גומלין - reciprocal action קניות גומלין - reciprocal buying רשות לרכישת גומלין - reciprocal buying authority אשראי גומלין - reciprocal credit חוק גומלין - reciprocal law יחס הפוך - reciprocal ratio הסכם גומלין - reciprocal trade agreement יחסי גומלין - reciprocity טיוב - reclamation השקעה מוכרת - recognized investment התאמה - reconciliation החזרה לקדמות - reconversion רשומה - record קישור רשומות - record linkage התאוששות - recovery התפלגות מלבנית - rectangular distribution מִחזוּר (4) - recycling מִיחְזוּר - recycling זכות פדיון - redemption privilege ניכיון משנה - rediscount ניכיון משנה, שער - rediscount rate שער ניכיון משנה - rediscount rate מכפיל חלוקה מחדש - redistribution multiplier חלוקת הכנסה מחדש - redistribution of income משוואה מוגבלת - reduced form equation גוף התייחסות - refereance body קבוצת התייחסות - reference group נקודת ההתייחסות - reference point מיחזור חוב - refinancing מימון חוזר - refinancing ניפוח מחדש - reflation רפלציה / ריפלציה - reflation תיכנון אזורי - regional planning מדיניות אזורית - regional policy התמחות אזורית - regional specialization

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022